четвртак, 23. фебруар 2012.

Odvajanje od prirode - Nastanak negativnih misli -Slobodna volja
Odvajanje od prirode

Jedina stvar u kojoj je čovek u toku civilizacijskog razvoja neprekidno nazadovao jeste kontakt sa duhovnim energijama, odnosno kontakt sa prirodom. Čovek je postepeno, korak po korak, gubio kontakt sa prirodom, istim tempom kojim je osvajao neke mogućnosti kao što su vatra, gajenje životinja, zemljoradnja, pronalazak metala i njihova primena, izgradnja kuća, pismenost, stvaranje mašina, početak korišćenja nekih energija.

Kada je došlo do pronalaska, odnosno do korišćenja vatre za grejanje i zaštitu od životinja, a zatim prvo za pečenje, pa za kuvanje hrane, čovek je dobio sigurnost koju do tada nikada nije imao: da se zaštiti od hladnoće i životinja, i da može omekšati hranu koju jede.

Svaki od sledećih koraka u napredovanju značio je odustajanje od jednog dela veza sa prirodom, njihovo postepeno gašenje, pri čemu čovek postaje sve sigurniji, sve samouvereniji. Kontakt sa prirodom predstavljao je u stvari potpunu otvorenost duše i svesti čoveka prema duhovnim energijama. Ova delovanja je čovek doživljavao, i usmeravanja se pridržavao, sve do momenta kada je njihovo delovanje počelo da dolazi u suprotnost sa nekim njegovim osvojenim, stečenim i smišljenim beneficijmama. Tada je on započeo da izbegava ova uputstva koja su dolazila od duhovnih energija.

Kontakti sa svetlećim telom, započeti pre 144.000 hiljade godina, takođe su doživeli promene jer je čovek počeo da se osamostaljuje svaki put kada bi usmerenje svetlećeg tela, na neki način, moglo da umanji osvojene darove prirode. Posebno je delovanje svetlećeg tela bilo sputavano i otklanjano polusvesnim naporima naših predaka, kada je u pitanju bio odnos sa drugim ljudima, maltretiranje drugih ljudi i zarobljenika. Taj proces se dalje, sa razvojem civilizacije, sve više razvijao, a otpor dosta jasnim signalima svetlećeg tela postajao sve jači, pa je čovek počeo da ih ignoriše, da ih prećutkuje, prelazi preko njih svaki put kad mu to nije odgovaralo.

Na taj način je počeo da se postepeno, tokom hiljada godina, gasi uticaj svetlećeg tela, jer je čovek stvorio odbrambene sisteme koju su u početku sputavali, uklanjali, poništavali ona uputstva svetlećeg tela koja su bila u najvećem raskoraku sa stavom naših predaka. Kasnije, taj sistem je počeo da se primenjuje na sve blaže razlike u stavovima između svetlećeg tela i te osobe.

Može se reći da je današnji čovek u potpunosti odvojen od prirode, što je posledica negativnih elemenata razvoja ljudske civilizacije. Osvajajući deo po deo prirode, ljudi su počeli sa jedne strane da se osećaju sigurno, bezbedno, a sa druge strane, uputstva koja su dobijali od svetlećeg tela bila su sve češće u suprotnosti sa onim što su radili ili mislili, pa su stoga sve više ignorisali informacije koje su dobijali od svetlećeg tela.

Ignorisanje onoga što svetleće telo ukazuje i savetuje, postepeno je dostiglo takav nivo da je došlo do potpunog prekida komunikacije između čoveka i svetlećeg tela. To se desilo pre oko 30.000 godina, a samo retki pojedinci su nastavili ove kontakte do pre približno 10.000 godina. Od tada, niko od normalnih ljudi, osim ako se nisu bavili duhovnošću, ne može da kontaktira sa svetlećim telom.


Nastanak negativnih misli

Negativne misli su one misli za koje kažemo da odstupaju od puta ili volje Stvaraoca. To su dakle pogrešne misli među koje spadaju mržnja, zavist, borba za vlast, nezadovoljstvo, briga, žalost i strah. Njihovo štetno dejstvo po čoveka je ogromno i ogleda se u tome što one prouzrokuju preko 80% svih hroničnih organskih i psihičkih bolesti, dovode do slabljenja funkcionisanja nervnog sistema, smanjenja kreativnosti, inteligencije, duhovnosti i humanosti.

Proces slabljenja kontakta sa svetlećim telom, omogućio je stvaranje negativnih misli, jer one nisu bile u dovoljnoj meri kritikovane, nije ukazivano na njihovu štetnost, pogrešnost i usmeravanje na pravilan način mišljenja. To znači da je slabljenje kontakta sa svetlećim telom, koje je čovek izazvao da bi izbegao neka uputstva koja su bila u suprotnosti sa onim što je radio i mislio, postepeno otvaralo put sve većem broju negativnih misli koje, zbog slabljenja kontakta nisu mogle biti kritikovane, niti je više bilo dovoljno upozorenja za njihovu promenu, odnosno neutralisanje.

To je korak po korak povećavalo broj negativnih misli, da bi to, kad se uticaj svetlećeg tela u smislu direktnog upozorenja preko svesti sveo na minimum, odnosno potpuno ugasio, omogućilo procvat negativnih misli, bez kontrole, bez ičijeg upozoravanja, ukazivanja na njihovu pogrešnost i štetnost.

Pored toga, još značajniju ulogu odigrala je neka vrsta lakoće i nonšarlantnosti u stvaranju negativnih misli ljudi koja proizilazi iz prirode čoveka, i koja sadrži određenu dozu nesamokritičnosti, pokušaja bežanja od obaveza, bežanja od krivice i svaljivanja krivice na druge ljude. Taj uzrok je zapravo dominirajući, dok su prethodno navedeni uzroci bili samo dopuna i pojačanje u razvoju ljudske najnegativnije osobine. Zbog toga je ljudska civilizacija i dospela do ovakvog stanja.

Negativne misli i stresovi oštećuju auru stvarajući energetski žele koji dovodi do smanjenog protoka bele bioenergije i konačno do pojave hroničnih bolesti. Ako želimo da budemo zdravi, potrebno je da imamo samo pozitivne i neutralne misli, što će biti garancija našeg zdravlja. Pored zdravlja to predstavlja i garanciju naše kreativnosti, inteligencije i razvoja duhovnosti.


Slobodna volja

Stvaralac je, dajući slobodnu volju ljudima, omogućio njihov izuzetno brzi razvoj uz pomoć svetlećih tela. Postoje bića koja imaju slobodnu volju, iako nisu primila na sebe obavezu i čast da pomognu razvoj svetlećih tela. Međutim, sve materijalne rase koje primaju obavezu da pomognu razvoj svetlećeg tela, dobijaju pri tom pravo na slobodnu volju, kako bi se razvoj svetlećih tela što brže i što efikasnije obavljao.

Istovremeno, međutim, postoji i druga strana medalje o slobodnoj volji. Naime, kada materijalna živa bića, koja imaju slobodnu volju, skrenu sa puta Stvaraoca, ona ugrožavaju svoju, kao i druge rase, svoje okruženje, pa i samu planetu na kojoj žive. Delovanje ili sprečavanje ovih pojava ne može se realizovati oduzimanjem slobodne volje, a zatim dovođenjem njihovih misli i dela u sklad sa voljom Stvaraoca, jer se jednom data slobodna volja ne oduzima. Taj problem se na najširi i najsloženiji način pojavio kod ljudske rase.

Način razmišljanja, sredina u kojoj su se razvijali, specifičan način mišljenja kod ljudske rase, doveli su do pojave više različitih negativnih misli koje nisu u skladu sa putem Stvaraoca. Negativne misli oštećuju zdravlje tih osoba i zdravlje drugih ljudi, uspostavljaju loše međuljudske odnose, stvaraju napetost, krizna žarišta i ratove između ljudi, koji prete da dovedu do samouništenja ljudske rase. Takođe, te negativne misli i pogrešan način mišljenja deluju ne samo da ljude, već i na njihovu okolinu, na biljni i životinjski svet, i što je najstrašnije, na auru planete Zemlje do te mere da su doveli auru Zemlje kao planete i kao živog bića u pitanje.

Jedini mogući i jedini ispravan put je promena načina mišljenja ljudi, odnosno usklađivanje misli ljudi sa voljom Stvaraoca, čime bi se zaustavilo pogoršanje stanja Zemljine aure, omogućio razvoj svetlećih tela ljudi i ispunjenje velikog cilja. Na tom putu stoje nam na pomoći duhovne energije, za čije angažovanje je potrebna molba visoko razvijenih pojedinaca.
Dr.Ljubiša Stojanović

среда, 09. март 2011.

Šta je aura?

Sve je u svemiru tek vibracija – ciklička promena energije. Svaki atom, svaki deo atoma, svaki elektron, svaka elementarna čestica, čak i naše misli i svest – sve su to samo vibracije.

Postoji mnogo vrsta vibracija. Mnoge od njih su nam poznate, a mnoge još nisu otkrivene.

Auru možemo definisati kao elektro-fotonski vibracijski odaziv (odsjaj) objekta na neki spoljašnji nadražaj (na primer: svetlost iz okruženja, električno polje ili kosmički zraci).

Ta je definicija dovoljna za tumačenje aure pod uslovom da budemo osposobljeni videti aurine vibracije.

Najvažnija osobina aure verojatno je činjenica da ona sadrži INFORMACIJU o objektu koji sjaji.

Aura oko živih (svesnih) bića (ljudi, biljke) s vremenom se menja, katkada vrlo brzo, poput plamena ili vrućeg vazduha koji se nalazi oko zagrejanog predmeta. Promene u auri verojatno nisu povezane sa promenama u okruženju, poput vlage, temperature itd. No, s obzirom da imaju veze sa svesnom aktivnošću živih bića, korisne su u istraživanjima fizike svesti.

Profesor Bunzen iz Rusije otkrio je da reakcija u Kirlianovoj auri prethodi (pojavljuje se malo pre) električnim procesima u mozgu koji se odvijaju tokom donošenja odluke.

Iz toga istraživanja, predstavljenog 2001. na međunarodnom kongresu pod naslovom »Nauka, informacija, duh« u St. Petersburgu, proizlazi da se misao »pojavljuje« u auri pre bilo kakve električne aktivnosti izmerene u mozgu. Počinje li naša svest elektro-fotonskom reakcijom?

Aura oko neživih predmeta (kamenja, kristala, vode…) uglavnom je stalna i može se promeniti tek nečijim svesnim naporom. Nakon takvog napora, ona opet postaje stalna.

Gore navedeno dokazali su ruski naučnici koji poslednjih 50 godina koriste Kirlianov učinak (čija načela i neke fascinantne dokaze opisujemo dalje u tekstu).

Ljudska aura delimično je sastavljena od elektromagnetskog zračenja koje se proteže od mikrotalasa preko infracrvenih zraka do ultraljubičaste svetlosti.

Niskofrekvencijski mikrotalasi i infracrveni deo spektra (telesna toplota), po svemu sudeći, povezani su sa nižim nivoima našeg tela (strukturom DNK, metabolizmom, cirkulacijom itd.), dok je visokofrekvencijska UV svetlost povezana sa aktivnostima naše svesti: mišljenjem, kreativnosti, namerama, smislom za humor, emocijama. Ruski naučnici otkrili su da se delovanjem na mikrotalasnu auru naša DNK može menjati, isceliti i podmladiti. Ultraljubičasti eo vrlo je važan, a pri tome i najzanimljiviji ali još neistražen.

Viđenje aure može se uvežbati kao vizualna senzacija. Da bismo to postigli, moramo imati temeljno znanje o tome kako naše oči funkcionišu i kako bismo mogli poboljšati percepciju.

Gotovo svako nakon određenih vežbi može videti boje u auri. No, treba imati na umu da neki posebno talentovani ljudi mogu auru videti puno detaljnije od drugih. To je poput veštine sviranja klavira: svako može početnički naučiti svirati, no samo malobrojni mogu postati koncertni pijanisti.

Zašto je dobro VIDETI auru?

Boje aure, posebno one oko i iznad glave, imaju sasvim posebna značenja. Gledajući nečiju auru možete zapravo »videti« njegove misli i namere i pre nego vam ih on verbalno saopšti.

Razlog tome je činjenica da ljudske misli u auri nastaju PRE nego ih otkrije moždana aktivnost.

Ako se misli u nečijoj auri ne poklapaju sa onim što ta osoba trenutno govori, možete doslovce videti laž! Niko vam neće moći lagati a da ga pritom ne otkrijete. Auru je vrlo teško, ako ne i nemoguće, prevariti. Ona pokazuje našu istinsku prirodu i naše namere.

Pošto su u auri kodirane naše misli, ona postaje naše duhovno obeležje. Kad se pred vama pojavi osoba sa svetlom, čistom aurom, možete biti gotovo sigurni da je takva osoba dobra i duhovno napredna, čak i kada nije toga svesna i kada deluje skromno.

Kad vidite osobu sa sivom ili tamnom aurom, možete sa velikom sigurnošću zaključiti da je i ona sama tmurna i da ima nečasne namere,bez obzira na to koliko nam delovala elokventno, pristojno i sa stilom.

Posebno je važno proveriti auru duhovnog vođe, »duhovnog učitelja«, »majstora« ili »gurua«. Oni bi trebali imati jasno izražen zlatnožuti krug oko glave. Ako ga nemaju, odustanite od njihovog duhovnog vođstva i pouzdajte se u vlastite snage. Veliki učitelji poput Mojsija, Buddhe i Krista oko glave su imali aure koje su se širile do ramena. Danas je retkost naći učitelja sa žutim oreolom oko glave i to tek kao prst debelom.

Većina religioznih i politčkih vođa imaju na umu samo dve stvari: novac i moć nad ljudima. Kad naučite videti auru, moći ćete to za sebe procitati iz njihovih aura.

Zamislite koliko bi se svet promenio kad bi ljudi mogli videti aure svojih lidera i jasno pročitati njihove namere. Zamislite da možete izabrati vođe na temelju njihove aure, a ne njihovog materijalnog statusa i dobro izrežirane predstave.

Naša aura sadrži i obilje informacija o našem zdravlju. Iščitavajući auru možete poremećaje u telu (zvane »bolestima«) dijagnostifikovati puno pre nego se pojave fizički simptomi tih poremećaja.

Takođe, kontrolišućii auru možete zaista ozdraviti. No, po mom mišljenju isceljivanje fizičkog tela, zapravo je ništa u poređenju sa onim što gledajući i iščitavajući auru možemo napraviti za svoju svest, duhovni razvoj i razumevanje sveta oko sebe.

Učenje gledanja i čitanja aure vrlo je slično učenju novog modernog jezika koji nam pomaže istražiti istinsku prirodu ne samo vlastite, već i svesti drugih ljudi.

Svi na Zemlji imaju auru. No, većina ljudi ima vrlo slabu i mutnu auru. Slaba aura je direktna posledica dugoročnog materijalističkog i površnog ponašanja u životu, u kojem ljudi potiskuju razvoj svesti, prenemažu se i povode za stereotipima, umesto da slede zakone Prirode.

Živeći u strahu, zavisti, ljubomori i ostalim sličnim stanjima toliko rasipamo svoju bioenergiju da nam ostaje vrlo malo za sjaj aure.

Kad naučite videti aure, pripremite se na zaista teška pitanja koja će vam drugi ljudi postavljati, poput: »Možete li mi reći kakva je moja aura?«, ali i na situacije kada nećete vidjeti auru ili ćete videti nešto o čemu ne želite govoriti. Jedan od najboljih odgovora koji ja dajem jeste pitanje: »A zašto to sami ne naučite?« Takve situacije navele su me da podučavam ljude o tome kako se može videti aura.

Kako videti, tumaciti i poboljšati auru
dr. Tom J. Chalko

недеља, 12. децембар 2010.

The Light of Illumination 12.12.2010 (3 3 3)

3 3 3 - Divine Grace


Dear Ones,

Through the seeming darkness of this time, there is Divine Grace as the Imprint of Christ Consciousness begins its descent for the awakening of all beings and the sanctification of the earth.

In the moment of time demonstrated by the clock at 12:12 all over the planet, alignment begins within the human heart and mind connecting to the Unity Consciousness as a state of being. If you could only see from the Angelic viewpoint, it would appear that humans act as lightening rods when they receive this immense download of golden Christ Light.

When there is no resistance, you open to this Grace-filled presence and spark the Divinity in every cell of your being. You are encouraged to take 12 minutes at the 12:12 hour on the day of December 12 to bring conscious awareness to that powerful activity of Divine Light and allow it to work within you.

The Christ Light is a representation of Unity Consciousness, having no connection to historical figures, except that all enlightened beings express this Divine Light into the world. The 12:12 activation is a great opportunity to awaken yourself to the impact of the powerful love-filled vibration of Peace and Harmony, a state of Oneness with All That Is.

A suggestion is being made to best cultivate this energy for your soul’s purpose on Earth – for indeed, the high frequency will assist this very personal process. A willingness to receive and your intentional desire to experience Unity with the Divine Light of Christed energy is paramount. Give yourself time to prepare a space that feels sacred to you, whatever that may look like. When you gather with others in joined vision, the energy is increased.

One of the intentions of this Light of Divine Grace, is to sanctify the Earth and all beings. You can become a channel for this sacred intention with the focus you bring into this powerful time. As you clarify your willingness to be a conduit for Divine Light and bless the Earth, there is an opening within your mind to your most authentic, eternal Divine Self. This acts as a link to your heart so that Divine Love will awaken within you.

Visualizations are often helpful. The impulse of the Christ Light is a brilliant Golden River that flows from the top of your head into the Earth, creating a bridge of Light and connecting you to All That Is. Imagine yourself as a human “Lightening Rod.” Ask that this Golden Light permeate your heart with Peace and bring Divine Love into every organ and cell of your being. Allow it to expand outward into your energy fields, and see yourself as the Angels see you – a radiant Light expressing in the world as Divinity.

There is Divine Grace in this 12:12 alignment. It anchors Unity Consciousness onto the Earth for the next phase of its evolution. It is an unprecedented opportunity to seed the Earth with that which is sacred. You will feel more wholeness within your being after you receive the empowerment of this process. Know how important you are as a link in the conscious evolution of a new world where Peace and Harmony can live in the human heart. As the Earth becomes sanctified, Balance, Vitality and Love will thrive once more within the planet and all beings that live here.

Join in the Light of Illumination activated on December 12 at 12:12 wherever you are. All is One, and so it is.

Shanta Gabriel
For Archangel Gabriel


субота, 11. децембар 2010.

Transformacija

prevod i obrada: Miloš Zen Živković

Ljudska bića su pripovedači priča. Naše priče i mitovi, obično reflektuju želje i aspiracije koje su ukopane duboko unutar kolektivne svesnosti. Jedan takav mit jeste o „super heroju“ – gde običan čovek prolazi kroz transformaciju njegovo života ka uzvišenijoj ličnosti, sa nadljudskim moćima, kako bi ispravilo iskrivljeni svet i porazilo zverstava. Ovaj mit može biti pronađen širom planete, u svim kulturama, različitim periodima, produžavajući se tako ka modernom dobu kroz strip junake poput Betmena i Spajdermena.

Sećanje na ovu transformaciju čini se duboko uspavanim u svakom od nas. Izgnanstvo Adama iz Edenskog vrta, označava naš pad iz Milosti, naše preseljenje iz Svetlosnog doba ka manjim dobima, ili čak i ka padu Atlantide. Podudarnost ovih priča koje veličaju izdizanje super heroja, označavaju bezbrojna vremena kada smo iz mračnog doba prelazili u doba puno Svetlosti i Ljubavi, Mira i harmonije. Dok nas ove priče podsećaju na zoru koja sledi nakon mračne noći, one takođe pokazuju na mogućnost uzvišenja koje čuči u svakoj individui. Taj običan čovek koji postaje super heroj smo zapravo svi mi!

Mi kao čovečanstvo stoji na takvoj tački potresa, gde se ova priča odigrava na globalnoj razmeri, sa ulaskom naše Majke Zemlje u Svetlosno doba, koje prati postepeni prelaz naših fizičkih tela u naša superiorna svetlosna tela. Dok se ova transformacija čini skoro magično i neverovatno, postoje definitivni procesi koji se moraju odigrati pre nego što „naselimo“ potpuno nova tela sa potpuno izvanrednim sposobnostima.
Ovaj članak istražuje neke od tih procesa, koji pretvaraju naša celokupna fizička tela u svetlosna tela, dozvoljavajući nam tako da iskusimo uzvišeni život novog svetlosnog doba.

Pretvaranje sistema iz zasnovanosti na ugljeniku, ka zasnovanosti na Silicijumu.
Ljudsko telo je sačinjeno od raznih internih sistema i organa, koji se esencijalno sadrže od tkiva i membrana. Ova tkiva sadrže zdrav procena ugljenika i hidro-ugljeničnih veza kao njihove bazične delove. Naša trenutna tela se predpostavljaju da su bazirana na ugljeniku zbog visokog procenta njegove prisutnosti.
Ugljenik je amorfni element, koji ne dozvoljava ćelijama da sadrže previše svetla. U konvertovanju naših trenutnih tela u svetlosna, ovi ugljenični molekuli prolaze kroz ozbiljnu transmutaciju u kristalne molekule, koji mogu sadržati mnogo Svetlosti. Stoga,Svetlosno telo je takođe posmatrano i kao Kristalno, odnosno Silicijumsko telo.
Ova konverzija je prvi i veliki korak gde naše ćelije koje su uglavnom eliptičnog oblika – pretvraju u pravilni kristalni oblik. Zatim se aktiviraju razne promene gde se osnovni ugljenično bazirani molekuli postepeno menjaju u kristalizovane komponente. Promene u sastavu ćelija dozvoljavaju im da sadrže mnogo više svetla.

GENETIČKE PROMENE

Sledeće velike promene dešavaju se na genetičkom nivou. Da bi razumeli ovo, moramo bliže razmotriti osnovnu funkcionalnu jedinicu svakog živog bića – (jednu) ćeliju. Ovo je „kamen temeljac“ svih živih organizama, uključujući i ljudsko telo. Procenjeno je da je ljudsko telo sačinjeno od približno 100 triliona ćelija.
Prosečna ćelija ima nukleus kao svoju jezgrenu komponentu. Nukleus je između ostalog sačinje od DNK molekula. Glavna uloga DNK-a jeste dugoročno skladištenje informacija. Ono sadrži instrukcije i otiske kako konstruisati druge ćelije i ćelijske komponente.

Glavni segmenti DNK koji nose sa sobom instrukcije nazivaju se geni. DNK nosi genetičku informaciju iz jedne generacije ka drugoj; ovo je razlog kako jedna ćelija u materici majke srasta u ljudsku bebu, kompletnu sa svim internim i eksternim organima i raznim procesima koje je odlikuju kao ljudsko biće. DNK odlučuje sve – od boje očiju, visine, težine, fizičkih karakteristika i ponašanja sa kojima će beba biti rođena.

Otkriveno je da DNK-a se sastoji iz dvoje lanaca poput dvostruke spirale, ili upredenih merdevina. Još jedno veliko otkriće jeste da se oko 90% gena u postojećem lancu DNK-a, ne koristi nizašta, stoga se i naziva ne kodovana DNK-a ili „DNK-a smeće“. Preostali geni se odnose na pojedinačne osobine (poput boje kose ili visine) individue. Ovi DNK-a molekuli su isti u svakom od 100 triliona ćelija u ljudskom telu, i jedinstveni su u svakom ljudskom biću na Zemlji.

Ono što tek treba biti otkriveno u laboratoriji jeste da DNK-a molekuli imaju mnogo drugih lanaca koji su uspavani. Ovi dodatni lanci postali su uspavani kada je čovečanstvo ušlo u mračno doba a DNK-a je nastavila da deluje sa samo dva aktivna lanca, koji imaju sve fizičke i funkcionalne informacije neophodne za rutinske aktivnosti ljudskih bića.

Veoma važan korak u transmutaciji fizičkog tela u svetlosno telo jeste aktivacija „smeća DNK-a“ ili-ti 90% neaktivnih gena, kao i aktiviranje uspavanih lanaca! Kada smeće DNK-a postane aktivno, ono rezultira u fizičkom telu time što ga izlaže novim karakteristikama. Aktivacija ovih dodatnih lanaca propušta oslobađa informacije skladištene u njima, kako bi prizvali izvanredne kapacitete, isceliteljske moći i sposobnosti sadrživanja svetlosti u ćelijama.

Ovakva aktivacija dešava se uvek kada čovečanstvo tranzitira iz mračnog doba ka dobu Svetlosti. Pošto se krećemo ka kompletnom dobu Svetlosti, koje ima svoju jedinstvenu karakteristiku, DNK-a aktivacioni proces je takođe pregledan. Rišijevi će tek otkriti broj DNK-a lanaca koji sačinjavaju novo Svetlosno telo.

Aktivacija DNK-a smeća i uspavanih lanaca biće pažljivo praćena i nadgledana od strane Svetlosti koju imamo u našem sistemu. Postoji nekoliko procesa koji se dešavaju jedan za drugim, kako bi konvertovali fizičko telo u Svetlosno telo, kao što je objašnjeno u sledećem delu. DNK-a aktivacioni proces, dešava se postepeno na svakom koraku ovih procesa.

Procesi koji se dešavaju uporedo sa pretvaranjem fizičkog tela u svetlosno.
Pretvaranje iz celokupnog fizičkog tela u superiorno Svetlosno telo dešava se postepeno, u etapama. Svetlosno telo može biti dostignuto kada svaka ćelija u organizmu može sadržati mnogo Svetlosti. Tako da svaka etapa u procesu postajanja Svetlosnog tela je dizajnirana tako da Svetlosni kapacitet ćelija i tela se postepno povećavaju. Sledeći deo prikazuje opštu sliku odvijanja procesa:

Prvi korak jeste prečišćavanje i čišćenje čitavog sistema. Ovo se dešava uglavnom primenom meditacija i praćenje spiritualnih principa u dnevnom životu. Takođe trebamo odbijati negativnost na svakom nivou i imati pozitivne misli i emocije. Pozitivnost uključuje prevazilaženje svih negativnih osobina poput besa, ljutnje, arogancije, ljubomore, itd... predusretljivošću i deljenjem sa drugima, takođe i manifestovanjem ljubavi u našim životima.

Uporedo sa time, moramo početi proces isceljivanja emocionalnih rana koje još uvek utiču na nas. Ako postoji bilo kakav bol, prouzrokovan prošlošću ili ljudima, moramo otpustiti mržnju i ljutnju koju držimo u sebi i to ponekad bez ikakve svesnosti toga. Čišćenje ovih blokada je veoma važno jer nam nailaze u procesu napredovanja. Moramo preispitivati kako bi raspoznali bilo koji aspekat u nama koji je van udešenosti sa principima Svetlosti. Treba da radimo na ovim manama sve dok ne dođemo u prirodnu ravnotežu nas samih sa našim Božanskim kvalitetima (odlikama). Ovaj unutarnji rad je takođe nazvan kao „unutrašnje isceljivanje“. Ovo je jako važan korak koji nam dozvoljava da sadržimo više svetla u našem sistemu.

U trećem koraku, ćelije u našem sistemu podpadaju pod transmutaciju. Stare ćelije se postepenu smenjuju novim, stoga dozvoljavaju telu da poprimi mnogo više Svetlosti. Ovaj proces je prethodno objašnjen u „Konverziji ka silicijum-zasnovanom sistemu“.
Kada je ovaj proces dovoljno u toku, naša krv se postepeno smenjuje „Svetlosnim enzimom“. Ujedno sa ovim, Tubikularni svetlosni sistem, počenje da zauzima mesto nervnog sistema. Ovo takođe povećava kvantitet sadržine Svetlosti u našem sistemu koju možemo poprimiti.

Za vreme dok se naše ćelije morfuju i krv i nervni sistem zamenjuju naprednijim sistemima, bićemo sposobni da primimo dovoljnu količinu svetlosti u našim sistemima kako bi aktivirali uspavane „institucije“. Svi ovi „fakulteti“ kao što su telepatija i treće ok, koje prirodno posedujemo ali nam je uspavano zbog Kali Juge – biće ponovo aktivirani. Naša intuicija postaće veoma oštra, i uz njenu pomoć moći ćemo da manifestujemo mnoge spiritualne kvalitete u našem življenju.
Ipak, ovi novi „fakulteti“ koji su dizajnirani za naša svetlosna tela, neće postati momentalno aktivni u ovoj fazi. Da bi oni postali aktivni, moramo se totalno konvertovati u Svetlosna tela. Pošto su ovi darovi i „gadžeti“ upoznati po prvi put od Stvaranja, inkorporacija i „štimovanje“ ovih potencijala uzeće najmanje 60-70godina nakon što se konvertujemo u Svetlosna tela.

U šestoj fazi, veličina naših fizičkih tela počinje da raste. Promene u našoj DNK igraće veoma važnu ulogu u ovoj etapi. Ove promene biće trigirane, kontrolisane i nadgledane od strane svetla koje posedujemo u našem sistemu (iskra Božija). Povećanje u veličini tela, dozvoliće nam da primimo više svetlosti, ali uglavnom to doprinosi sadržini novih znanja i energija.

U sedmoj fazi, novi „fakultet“ pod nazivom „Svetlost dominacije Intuicije“, biće instalirana u našem regionu abdomena. Ovaj fakultet se povezuje sa dušom individue i privlači više Svetlosti u sistem, stoga menjajući sistem sa više Svetlosti i energije. Ovaj fakultet takođe periodično podešava sistem, i tako omogućava doživljavanje još veće Svetlosti.

U sledećoj fazi, individua će imati fokus na spiritualne vežbe. Tehnike koje će biti praktikovane i oblasti u kojima će ih ona primenjivati, biće saopštavana njoj direktno preko intuicije i kontakta sa višim bićima. Ova faza je različita za svakoga pojedinačno, zavisno od njegovog odnosno njenog spiritualnog stanja i izvora, a Rišijevi vode individue direktno. Ovo je veoma važna faza.

Sve do ove faze, individua će konzumirati normalnu hranu zarad sopstvenog održavanja. U ovoj poslednjoj fazi, individua trenira sebe da absorbuje Pranu (energiju Sunca) direktno iz hrane. Ovo će biti dopunjeno odgovarajućim fakultativnim „institucijama“ i sistemima varenja u sistemu pojedinca. Sistem za varenje počeće transformaciju kako bi se adaptirao promeni. Sa ovim procesom, pojedinac će biti sposoban da poprimi više svetosti u svom organizmu.

U mnogim od gore navedenih etapa, procesi započinju istovremeno i ne čekaju na prethodni proces kako bi sledeći započeo. Neki procesi zahtevaju veći period vremena. Zajedno, svi ovi procesi dozvoljavaju ćelijama u telu da prime više Svetlosti dok čitavo fizičko telo se ne konvertuje u Svetlosno telo.
Nauka transformacije u svetlosno telo (drugi deo)


Kao što je već objašnjeno u prethodnom delu, ljudi tranzituju u Svetlosna tela u različitim serijama I periodima, sa potpunom transformacijom nakon 2018. Gore pomenuti procesi su isti za sve ove serije promena. Ukupno vreme kako bi se ovi procesi završili jeste 18-20 godina. U ovom trajanju, priroda oko nas podleći će takođe drastičnoj I finijoj promeni, kako bi odgovarala uslovima Novog Svetlosnog doba.

U procesu tranzicije iz fizičkog u Svetlosno telo, mnogi interni sistemi I organi, proći će kroz transmutaciju. Varenje, cirkulacija, disanje, nervni I reproduktivni sistemi, promeniće se prema novim poboljšanjima. Ujedno sa ovime, čulni organi takođe će pretrpeti transformaciju, tek kada fizička tela budu potpuno I konačno pretvorena u Svetlosna tela. Dok finalna promena ne zauzme mesto, svih pet čula biće zamenjeno sa njihovim naprednijim verzijama, kako je već objašnjeno u prethodnom delu.

Slojevi tela, takođe će proći transformaciju tek kada se kompletira Svetlosno telo I kada bude potpuno dostupno. Tada nema postepenog prelaza Umno-Inteligentno-Duhovnih tela. Um će biti zamenjen drugim Umom, koji ima unapređenu umnu materiju, bolju percepciju sposobnosti I to bez ikakvih čakri. Intelekt I spiritualno telo, takođe će biti poboljšano. Kundalini energija biće zamenjena novom Kundalini, tako da će se promene odvijati I u broju “nadi-a” odnosno kanala u vitalnom telu (suptilnom). Kvantitet Svetlosti u Duši, takođe će proći tranziciju, sa dodatnim Svetlosnim bićem koje će proisteći iz Izvora.

Svi ovi procesi biće nadgledani od strane velikih Rišija, koji su pod vođstvom Uzvišene Inteligencije.

Nova flora I fauna takođe počinje da cveta ,kada se Satja Juge kompletno postave. Ove biljke sakupljaće Pranu iz Sunca I sekundarnog Sunca u formi specijalnih voća, koje ljudi mogu konzumirati I absorbovati zarad pothranjivanja njihovih Svetlosnih tela.

Drugi spoljni uticaji

Proces transmutacije počinje na nivou Svesnosti, sa svakom individuom koja čini napore da pročisti, pozitiviše I prati principe Svetlosti. Ostatak procesa se dešava na nivou gde individua ne poseduje svesnu kontrolu ili uticaj. Ona jedino može da podnese procese tako što se posvećuje duhovnim vrednostima I praksama i kada se kontinualno bavi manifestovanjem pozitivnih odlika u životu. Ove dve aktivnosti na svesnom I suptilnom nivou idu “ruku pod ruku” sa pretvaranjem fizičkog tela u Svetlosno telo. Individualni napori su uveliko potpomagani uzvišenim vođstvom Rišisa i viših Inteligencija.

Ovo nije prvi put da se ljudsko telo pretvara u Svetlosno telo. Mistici i Ratnici Svetlosti uspešno su pretvorili sebe u Svetlosno Telo, nezavisno od doba u kojem su živeli. Naseljenici Šambale žive u telu koje je skoro slično Svetlosnom telu usled dugoročnog života na zemlju. Ova pretvaranja su bila dvosmerna, gde se pojedinac mogao vratiti nazad u fizičko telo, kad god je poželeo. Trenutni tranzit, kome svedočimo, ne može biti obrnut, jer se premeštamo u trajno Svetlosno doba, stoga neće biti potrebe za uobičajenim fizičkim telom od sada.

Postoje razni drugi faktori koji igraju važnu ulogu u ovoj konverziji. Vremena u kojima živimo su jedinstvena, sa raznim poravnanjima i konjunkcijama koje se dešavaju na kosmičkim nivoima. Velika Galaktička poravnanja, naš ulaz u Fotonski pojas I ispunjavanje završnog ciklusa, kao što je objašnjeno u ovom članku, što nam daje pristup ogromnim količinama spiritualnih energija, koje inače omogućuju konverziju uopšte.

Još jedan važan faktor jeste inicijacija novog projekta “Pavitrena Karjam” od strane Više Inteligencije kako bi povukli Zlo iz postojanja. Ovo je zahtevalo mnogo važnih promena na fizički mi duhovnim nivoima.

Pristup drugim manifestovanim I nemanifestovanim Univerzumima, zajedno sa uticajem njihovih energija jeste još jedan aspekat uticaja ove tranzicije. Šesnaest manifestovanih Bogova, igraće aktivnu ulogu na ovoj planeti ubrzo. Duše koje proizilaze iz ovi Izvora rađaju se na Zemlji I privlače energiju I znanje iz ovih Univerzuma. Ove energije daju “boost” odnosno doprinos transformacionim procesima. Takođe, Rišiji prikupljaju energije iz nemanifestovanih Univerzuma I koriste ih da bi produžili transformacione procese.

Božansko prisustvo na Zemlji u ovom vremenu – Gospod Kalki I Gospod Mahavatara igraju odlučujuću ulogu u tranziciji ka Svetlosnim telima. Jedan od najvažnijih faza ovoga jeste proces vođstva koji individue primaju na svesnim I suptilnim nivoima. Usled delovanja spoljnog vođstva od strane Gurua ili Puta, individua će preći na stanje gde će biti vođena direktno od Više inteligencije, putem njegove intuicije. Gospod Kalki i Gospod Mahavatara pomoći će kvalifikovanim za Novo Svetlosno doba kako bi načinili ovaj prelaz.

U početku Satja Juge, Gospod Kalki će direktno motriti svaki proces ove tranzicije (prelaza). Gospod Mahavatara proveravaće spiritualno stanje svake duše kako bi se osiguralo da li su kvalifikovani da žive u Novom Dobu.

Ova aktivnost nastaviće se kroz nekih 15-20 godina nakon 2018. Greške načinjene od individua biće ispravljene dok će bilo kakva dobra dela biti nagrađena od strane Božanskog principa. Oni će ostati aktivni i nastaviti da nadgledaju procese nekih 108 godina. Efekat njihovih akcija biće uočljiv od 2011. pa nadalje.

Zaključak

Najvažniji faktor u celokupnom procesu transformacije jeste “vođstvo”, koje će biti dostupno individuama tokom prelaska u telo Svetlosti. Ovo vođstvo potiče od Rišija i božanskih entiteta iz Viših realnosti; stoga, sposobnost individue u uspostavljanju kontakta sa njima je sudbonosna. Sve dok se taj kontakt ne ostvari, individua treba pratiti duhovni put ili ljudskog gurua i nastaviti sa primenjivanjem duhovne prakse kako bi pročistila svoj sistem. Kada se čistota uspostavi u sistemu, fakulteti Viših komunikacija se otvaraju automatski; tada Rišijevi preuzimaju I vode pojedinca direktno ka realizovanju Svetlosnog tela. Ljudski Guru ili Putanja postaju onda zastareli.

Da bi se pokrenuli ka takvim procesima, možemo početi sa primanjem mnogo Svetlosti u naš sistem I to čistom Svesnošću da mi JESMO deo toga, i to činiti u svakodnevnim aktivnostima. Ovo Svetlo, koje je Uzvišena Inteligencija samo po sebi, vodiće nas ka odgovarajućim akcijama i skupu procesa u samom pokretu. Mnogo puta individue nisu bile svesne ovih procesa ili vođstva na fizičkom nivou. Takođe, ako je osoba jednostavna, čistog srca i manifestuje sve uzvišene kvalitete, Univerzum ga vodi ka ovim procesima putem njegove Intuicije. Biće sposoban da se transformiše u Svetlosno telo bez ikakvih opipljivih eksternih vođstava.

Preusmeravanje iz fizičkog tela u božansko Svetlosno telo jeste duhovni izazov sa kojim se susrećemo I narednih godina. Rišiji su dali nove instrukcije i prakse koje će pomoći nama da savladamo ovaj izazov sa malo napora.

субота, 28. август 2010.

Kvantno svetlo, univerzalna magija, čuda i manifestacije

Channelling – srpski

Najpoznatiji kanal i dostupnost onima koji koriste kanal na srpskom jeziku, na putu andeoskog coveka ka 5. dimenziji putem posredovanja gore navedenog kanala i prevoda Plavog Intoniranog Orla

CHANNELLING – SPIRITUALNI KANALI –
TRANSPERSONALNA POSREDOVANJA


Znacenje Channellinga jeste: „ Ne može se poistovetiti sa medijem, jer to nije posredovanje izmedu neke više svesti i slušaoca.
Channell nije nepromenjljiv, u stvarnosti dešava se to, da telo napusti osoba koja je
posrednik i umesto njega u telo ude duh koji saopštava, obucava, odnosno privremeno uzima u posed telo sa odredenim ciljem. (Ramtha: 2:6)

SPISAK KNJIGA NA MAÐARSKOM JEZIKU, POREÐANI PO GOD.IZDAVANJA

1.

SET entitet koji je obucavao 60-tih godina sve do 1969, oko 500 kontakta preko J. Roberts (takode i srpsko izdanje)

2.

RAMTHA entitet koji se 1977 god pojavio preko medija J. Z. Knight, živeo u ljudskom obliku pre 35.000 god.

3.

SOLARA ANTARA entitet koji se pojavio pocetkom 80-tih. Otkrio je znacaj energije 11:11

4.

ABRAHAM entitet koji se 1985 pojavio putem bracnog para Hicks (i srpsko izdanje)

5.

ŽENA BOG u enja o ženskom aspektu stvaraoca 1987 god 16. avgust do11.08. 1999.

6.

PLEJADE grupa entiteta, vanzemaljci 1998 god preko Barbare Marciniaka (i srpsko izdanje)

7.

PLEJADE I SIRIJUSANCI grupa andela preko madarskih posrednika od 1988 . Saopštenje se
odnosi na kosmicku istoriju Zemlje, o opisu 7 zvezdi Sirijusa, precesioni ciklusi Zemlje od 25.920 godina kao i o ciklusu obrtanja suncanog sistema oko Alkiona od 26.000 god.

8.

KRYON entitet iz magnetne službe, on je podesio mrežu ljubavi oko Zemlje koja je pomogla da se dode do kvantnog skoka.
Dao je potpune informacije o tome kako ce covecanstvo ostvariti nov kvalitet življenja na Zemlji. Kanal je Lee Caroll od 1993 do 2003. Preko 5.000 ucenja

9.

VIVAMUS entitet preko Barbare Burns od 1992 do 2000 god. Komunikacija sa višom
inteligencijom.

10. HATHORI grupa entiteta. Posrednik Virginija Essen od 1996 do 2.000

11. SHAUMBRE grupa svetlosnih radnika koji su se inkarnirali na Zemlju sa zadatkom da pomognu promenu dimenzije.
Posrednik: andeo TO-BI-WAH, odnosno Tobijas. Posredovanja su tematska, traju i danas. Clanovi su ekipe Kryona, nastavili su njegov rad. Javljanje je od 1.999 i najverovatnije ce trajati do kraja 2.011 u trajanju od 12 god.

12. THIAOOUBA –izgovaraj: Jehova, odnosno zlatna planeta koja najverovatnije pripada Plejadama.
Vrlo razvijena planeta kojoj pripada 9 tipova entiteta, ucenje pocelo 1987 god, jer se planeta Zemlja kretala ka katastrofi.
Posreduje Michel Desmarquel.

13. STARCHILD

preko Celia Fenn, žene koja živi u Johanesburgu, Južna Afrika.Ucenja obuhvataju
aktivaciju našeg DNK putem pomoci Arhandela Mihajla. Ova ucenja potpuno su usaglašena sa ucenjem Kryona i Shaumbre.
Preko Tashira Tachi-a, od izvora do izvora, posreduje o ucenju Arhandela Ariela o formiranju 12 svetlosnih tela. Pored toga uci nas da 383 planete treba istovremeno da se uzdignu u više nivoe.
Ucenja traju od 1994 god. Upozorava nas da je sve to popraceno odredenim simptomima, kao što je glavobolja i kijanje mada nije influenca, jer je ovo u suštini naša mutacija.

Ovoj tematici pripadaju i sledece knjige:

1.
Dr. Dooren Virtue, knjige vezane za Svetlosne Poslanike
2.
Drunvalo Melhizedek, knjige o sakralnoj geometriji i o Mer-ka-bi
3.
Cetiri knjige o Magu sa Kipra
4.
David Volsch: Razgovori sa Bogom u tri knjige
5.
Ucenja Bezimenog Duha: Preko Adelme Vay 1933 – 1939
6.
Ucenje o trojnom jedinstvu. Savez izmedu bica sa Suncanim licem i živog Boga
Put Coveka – andela od 3. Dimenzije do 5. dimenzije putem spiritualnih kanala:

VAŽNIJI DATUMI:

Razvoj Galaksija

Pre 1.320.000 god na Prazemlji dogodila se katastrofa i formiran je nov kontinent u Tihom Okeanu, koji je nazvan Lamar (Lemurija) ili Zemlja Mu. Nakon 2.000 god usled zemljotresa raspao se na tri kontinenta.

1.

Pre 500.000 god Zemlja je zarobila manju planetu, Mesec. Po drugoj verziji otcepila se od praplanete Zemlje.
Po našem sadašnjem kalendaru kroz otprilike 195.000 god treba da se sruši na zemlju, ali tada ce na zemlji živeti napredna bica koji ce znati kako da se spasu.

2.
Pre 450.000 ili po drugoj varijanti pre 432.000 pojavio se prvi humanoidni oblik života na Zemlji

3.
Prvi kolonisti pre 300.000 god. su se pojavili u Lemuriji, došli su iz zvezdanog sistema Kentaur.

4.
Pre 250.000 god sa planete Aremo X3 stigli su kolonisti koji su spiritualno bili razvijeni, visoki između 180-160 cm.

5.
Pre 50.000 god. živela je na Zemlji najrazvijenija civilizacija Lemurija ( Mu )

6.
Pre 30.000 god kolonizirali su Atlantis sa belim Majama

7.
Pre 14.500 god civilizacija na Atlantisu dostiže svoj vrhunac razvoja., koja je samu sebe uništila putem nuklearnog rata, najverovatnije zbog zaboravljene tehnoligije Mer-Ka –Be.
Tragove cuva Bermudski trougao, koji je multidimenzionalna kapija. Po drugoj varijanti u Atlantis udario je veliki Asteroid, koji ga je potopio.

Razvoj duha u zadnjih 25 god

1.
Manifestacija 4. Dimenzije izmedu 16-17. 08. 1987 god. je Kapija za ostale dimenzije. Dom Astralnog polja.
Parne dimenzije su te koje nas pripremaju, dok se neparne dimenzije manifestuju. Postoji sedam polja života-denziteta unutar kojih imamo više dimenzija. Postoje
razlicite teorije o broju dimenzija ali su svi jedinstveni da se kosmicki ciklus završava 2.012.
Datumi našeg razvoja su razliciti. Po novijim ucenjima covecanstvo ce stupiti u jednu višu frekvenciju.
Napominjemo da je 1987 god. Sunce bilo izuzetno aktivno i da je jedna supernova koja je imala 150 puta više energije od našeg Sunca eksplodirala.
Ciklusi Sunceve aktivnosti su svakih 11 god. jaci. Tada, 1.987 na našu Zemlju stigle su vanredne kolicine energije koje su potpomogle zapoceti duhovni razvoj.
Svakih 25 god. se meri razvoj ljudske svesti i frekvencija Zemlje, sa one strane vela.
Konstatovan je izuzetan razvoj što je podržalo odluku da se Zemlja ne uništi.To je prvi faktor razvoja.
Drugi skok se ocekuje 2.012. Sadašnja frekvencija se promenula sa 7 na 9 hz,
dok se 2.012 ocekuje oko 11 hz.

2.
Kod dece rodene posle 1987 god., duhovni razvoj ima veći znacaj kod izbora zanimanja.
Pogledaj pod Indigo deca, koji imaju biološki vec aktivirani DNK i spiritualno su razvijeniji.

3.
1988 izmedu 13. i 14. Februara, pocela je Harmonijska Konvergencija, uzdizanje na zemlji, jer su se vodeca ljudska bica izjasnila za to, odnosno da smo spremni za energetsku promenu.
Zemlja je dobila nov eterski energetski plan, cija se suština ogleda u prelasku na novu frekvenciju.
Na više tacaka zemlje stižu novi izvori energije U martu svaki posrednik dignut je na
prvi svetlosni nivo . U to vreme Zemlju je zahvatila influenca svetskih razmera. Tada se javlja prvi put pojam prikljucenja Zemlje. Stari obrazci planeta gube snagu ( slabljenje Zodijackih znakova i prostorno preuredenje Planeta u Suncevom sistemu. Novi sakralni simboli geometrijskih oblika)

4.
1.989 god. posle kvantnog skoka 88-me, nazvana je godinom: Sjedinjavanje aktivacije i moci
1.989 god. 16-tog Aprila, materija i celokupna Zemljina kristalna struktura dignuta je na treci svetlosni nivo.
1.989 stiže Kryon do Lee Ceroll-a.
1.989 septembar, Zemlja je otpustila stvorenu sliku da je covecanstvo njen neprijatelj. Ova cinjenica je doprinela da se smanje predvidene katastrofe. Na zemlju stiže energija opraštanja, da postane sastavni deo mrežaste energetske strukture oko planete.
Manifestacija energije kapije 11:11 stiže 11 januara 1.992 god. (1.992.01.11=11:11) Kroz ovu kapiju prošla je zvezda koja se formira sa nazivom "Zvezda Ptica". To nije ništa drugo do Matrix broja 7 ( 3+4 dimenzija, po predpostavci Plejade + Sirijus, predpostavlja se da posle 2.012 god nece biti više centar naše galaksije Alkion vei( Sirijus.)

5
11:11 je kapija za 7. oktavu, što je pocetak jedinstva (prim: umnožavanjem br. 11, dobijamo majstorske brojeve 33, koliko je imao god. Hrist kada je razapet)
Kraj je 31. 12. 2.012 god = 32, sledeci dan je 33 dolazak Hristove svesti odnosno pocetak 5. dimenzije.
11:11 drugi naziv je Harmonicna Konvergencija, uravnotežavanje starih energija, zatim sledi Harmonicna Konkordencija, harmonicno saglasje, kada budemo usaglašeni sa sopstvenim božanskim bicem.

6
Od januara 1.993 god. aktiviralo se sedmo svetlosno polje Zemlje

7
30 maj 1.994 istovremeno 383 planete pocinju da se uzdižu u SVE ŠTO POSTOJI. Aktivira
se osmo svetlosno polje Zemlje Možemo racunati da se od ovog trenutka ubrzalo uzdizanje Zemlje.

8 15. 10. 1.994 aktivira se deveto svetlosno polje Zemlje.
9 Avgust 1.999 Mrtvacki kovceg Zemlje: tada je trebalo da se uništi sav ljudski život na zemlji, ili bi covek uništio sebe ili bi došlo do kataklizmi na Zemlji.

10 Avgust 1.999 – Avgust 2.001 Sindrom „Vreme je stalo“. Period prelaska i podešavanje Zemljine Mreže jer je odluceno (sa one strane vela) da covecanstvo može da se vrati u viši, spiritualni svet. Ove dve godine su period stabilizacije.

11 Po Majanskom kalendaru dan dualnosti, najteži dan u istoriji covecanstva, kada se 1. menja u br. 2.
12 2.001 poslednja godina dualnosti prelazak u 3.
11:11 ruše se kule u Americi. Prema spiritualnom tumacenju odnos tamne i svetle energije je
50:50. Tada se kantar pomerio u korist svetle energije. Ove dane detaljno je analizirao Kryon

13 Oslobadanje od stare energije 2.002 . Godina broja 4. sa 2. na kraju.. Godina ravnoteže, godina nauke i tehnologije, pocetak razvoja Nove Energije. Cetvrti perid Božanskog ljudskog bica. Pre toga živeli smo u tri perioda.( koja nisu vezana za ljudska bica ovakva kakva su sada) Ove godine je uz pomoc Kryon-a stvorena nova energetska mreža oko Zemlje

14 Aktiviranje Davidove zvezde 08. 11 2.003 god. Potpuno pomracenje meseca, pored toga još 6 nebeskih tela (Sunce, Saturn, Mars, Mesec, Jupiter, Chiron) formiraju po dva pravilna trougla koja kad preklopimo dobijama Davidovu zvezdu, koja su imali zna ajan energetski uticaj na Zemlju. 23 novembra pomracenje sunca ovu pojavu još je pojacalo. Ubrzava se razvoj Zemlje i omogucava se njen prelazak u petu dimenziju. 11 je pozivni broj za energiju dualizma.
08.11.2.003 na osnovu posredovanja Shaumbre, javljeno je da je moguce da se pomeša
energija božanskog i ljudskog plana. 15=6: jedinstvo, ravnoteža, uravnoteženje Jin-a i Jang-a u svakom ljudskom bicu. Broj 8 je prihvatanje potpune odgovornosti za sebe. Nova koncepcija energije dostupna je od 2.003 god. Na taj datum svetlosni radnici pokrenuli su jedan nov proces, proces ujedinjenja svih mogucih energija, odnosno formiranje nove Davidove zvezde. Dan Harmonicne Konkordencije. Našom slobodnom voljom dali smo saglasnost da se naš DNK koriguje. Pocinje saradnja sa Novom Zemljom.

15 08.08.2.004 kristalna planeta, Nova Zemlja je rodena. Od tog datuma mogu se aktivirati novi obrasci, što otvara nebeske kapije, da struji ljubav i bogatstvo na Zemlju.

16 11.11.2.004 otvaranje zvezdane kapije 11:11 i aktiviranje, dan pre novog meseca.
Izmedu Zemlje i Neba otvorene su nove nebeske kapije: svetlosni snop nebeske ljubavi struji na Zemlju, javljaju se kao sinergetske energije.


17
Krajem 2.005 god. stižu prva Kristalna deca , duše koje još nikad nisu bile rodene na Zemlji.
Dolaze sa vanrednim sposobnostima, jedno vreme cak ce ih i roditelji kriti. Oni su ti koji su još pre Indigo dece , u snu su razvili sposobnosti koje imaju Indigo deca i kristalna deca.


18 Kristalna deca ( odatle se racuna pojava novog ljudskog bica) Saopštenje Šaumbre 2.003 god: zbog Nove Energije vreme se toliko ubrzava, da dolazi do promene programa za vreme promene dimenzije, koje se može videti 18. 09. 2.007 god (kvantni skok) odnosno 3*9=27=9, kad ce se manifestovati, to i zavisi od okolnosti

19
11.11.2.011 završava se promena dimenzije. Po Solari se završava promena životnog ciklusa
Zemlje, koji je poceo 11.01.1.992 a traje do 11.11.2.011.

ŽELIMO VAM SRECAN NOVI CIKLUS , VAMA ANÐELI!

S
h
a
u
m
b
r
a


7:7:7 Kvantno svetlo, univerzalna magija, cuda i manifestacije
Datum: Sreda 07.novembar 2.007
tema: Michelle Eloff
Poruka Kutumija u prevodu Macz Annamari-je ........novembarske aktuelnosti.


7:7:7 Kvantno svetlo, univerzalna magija, čuda i manifestacije,
galakticko usidrenje energije
Putem posredovanja Michell Eloff-a
Johanesburg, Južna Afrika


7. jul 2.007
Molim vas, uzmite u obzir da će čitanje ovog materijala imati uticaja na vas. Energetski se povezujete, sa osobom koja je kanal i to pokrece se isti proces i u tebi kao i u kanalu. To nije potpuno isto kao da si prisutan u prostoriji sa kanalisanim Majstorom, ali dejstvo je vrlo slicno. Nemojte brinuti o vremenu koje je dato ucesnicima channelinga.
I vi koji citate cete preci slican put u skladu sa vašim božanskim planom, vremenskom harmonizacijom u skladu sa vašim ciljevima.

Ja sam Kutumi, došao sam na talasima mudrosti i ljubavi do vas, da vas pozdravim povodom ovog susreta i da vam donesem blagoslove preobraženja, integracije, ravnoteže i istine.
Pozdravljam vas moji voljeni.

Sa radošcu i ljubavi u srcu skupili smo se ovde, dok vas cvrsto držimo u srcu ljubavi Hrista, i u sigurnosti na dlanu Boga.
Voljeni, današnji skup, nije bitan samo na nivou planete Zemlje, vec je od izuzetnog znacaja i kosmicki, svuda se slavi po kosmosu. Ovaj odredeni energetski sklop, izazvao je jednu geometrijsku oscilaciju, koja aktivira jednu novu frekvenciju u svakom živom bicu.

Ova nova frekvencija, kao magnet privlaci jednu potpuno novu mogucnost integracije fotonske vibracije.

U vaša magnetna polja dobijate fotonske bisere ispunjene zlatnom svetlošcu, što je istovremeno energetski signal svim bicima na svim nivoima svetlosnog sistema, da se paradigma moci pojavila kao mogucnost i u 3. dimenziji, u fizickom svetu na Zemlji.

Proteklih devet meseci, bio je period nekog preispitivanja i siguran sam u to, da ste se i vi pitali, koji se to vrag dešava za ovih devet meseci na zelenoj planeti Boga? I može se reci, da ste iskusili takoreci porodajne muke.. Danas cete usidriti ovu Novu energiju.

Možete smatrati kao da se danas rada svetlost Zlatnog doba.

Milijarde svetlosnih sistema se skupljaju oko vaše planete, dok vama govorim ovo. Ova svetlost sacuvace njihove pozicije sve dotle dok je potrebno, da obezbede da svaka
duša koja želi može preci u drugi energetski sistem, što su geometrijski obrasci koji izuzetno visoko vibriraju, obezbedujuci svakoj pojedinacnoj živoj svesti, koja je slobodnom voljom izabrala da ih prizna i zato dobiju podršku na tom svom putu.

Upoznacete jedan nov sistem koji se stvorio voljeni Merlin, veliki carobnjak. Jako se nadam, da vas nece u celini upoznati sa svim i tako upropastiti ceo dan, ali videcemo. (Merlin voli tako povremeno na šaljiv nacin da nas upozori, posebno kada postavljamo pitanja, da mi vec poznajemo odgovore!)

Sistem koji je on stvorio naziva se Trigometrickim Svetlosnim sistemom. Ovo je sedmoslojni sistem koji se ugraduje u vaše fizicko telo putem sedam cakri. Trigometricki sistem sadrži tri nova aspekta svetlosti koji se vezuje za ženski i muški princip, što automatski daje život trecem elementu, to što vi
poznajete kao dete. To je u stvari zlatni decji aspekt vaše licnosti, taj vaš deo koji traume doživljene u detinjstvu, pretvara u nova dešavanja.

Voljeni moji, zato vas molimo, da budete strpljivi danas sa nama, jer jako puno stvari treba danas da podelimo sa vama, a moja omiljena aktivnost je razgovor, nadam se da danas imate dovoljno vremena! Takva je ovo informacija, što ne samo da sada služi vama, nego i u narednim godinama, još puno-puno. Pocinje da sazreva u vama jedinstvo to što svi vi u suštini dobijate danas.. Putem integracije Tigometrijskog Svetlosnog sistema i preko toga i iznad toga.

Svaki od vas dobija aktivaciju svog andeoskog DNK. To znaci da ste svi vi zaslužili krila, svaka frekvencija andeoskog DNK ovaplocuje jedan krilati sistem. O tome cemo vam malo više govoriti, malo kasnije.

Jedan od najvažnijih aspekata današnjeg sastanka je da vam objasnim kako se ugraduje energija u vašu psihologiju, fiziologiju i na kraju u vašu biologiju. Najvažniji sistem vašeg tela je trenutno, na šta se mi koncentriramo, novo stanje vaše moždane kore ( neo-cortex). To cini 90% vašeg mozga, ako možemo tako reci. Novo stanje vaše moždane kore je to stanje, koje je na neki nacin odgovorno za vaš razvoj inteligencije i ljudska bica najviše iskustva sticu baš zahvaljujuci novoj moždanoj kori.

No, nova moždana kora ima šest slojeva i sacinjava ga stotine milijardi celija. Svaka celija raspolaže od po hiljadu do deset hiljada sinapsi. Sinapse su ustvari kao konektori, koji svaki u sebi sadrži najmanje 100.000.000 m kablova. To je vec samo po sebi nešto izvanredno! To vam pokazuje koliko ste jedinstvena bica.
Trenutno najviše uticaja na novu moždanu koru ima vaš nacin života.. „Neprijatelj“ broj jedan je, ako tako možemo reci, veliko „S“ odnosno stres. Kortex je taj koji kontroliše osecajnu sferu, kao i vecinu funkcija vaših sistema i organa, zato da kao inteligentna bica možete da zadržite energije u tim sistemima i organima.Ne
samo zadržite, vec isto da prosledite i ostalim vašim organima i sistemima. Setite se da imate sada preko 100.000.000 m kablova koji se vezuju za organe.

Jedan drugi veoma važan zadatak centralnog nervnog sisitema je i to, da obezbedi mogucnost da prihvati procese kroz koje sada prolazite. Kada nastane stres u centralnom nervnom sisitemu, tada sve bude u vama u veoma lošem stanju. Kratko i
sažeto, najvažnije je da fokusirate pažnju na jednu stvar, a to je ravnoteža. cak i ako zaboravite šta je ovde receno, samo jedne stvari treba da se setite, to je ravnoteža.

Savremeni život ne samo da vam je olakšao život sa raznim uredajima i sistemima koji vam stoje na raspolaganju, vec ga je ujedno i iskomplikovao. Jer svo vreme koje ste uštedeli zahvaljujuci uredajima, vi ne trošite na to da usavršite sebe, vec na to da budete izuzetno zauzeti drugim stvarima.
Tako vaša delatnost stalno raste i sve manje i manje imate slobodnog vremena.

Ako nacin življenja covecanstva i dalje ostane ovakav, tada ce se korteks ponovo vratiti na predašnje stanje i bice nesposoban da primi sve ove informacije. To znaci da ce moždane žljezde kao i centralni nervni sistem poceti da se degenerišu. To ce prakticno dovesti do toga da vam stane ceo endokrini sistem.

Sada pokušajte da mislite na ove tri teritorije, na novi korteks, moždane žlezde i centralni nervni sistem. Ako one ne funcionišu kako treba, dolazi do zastoja citave fiziologije.
Posle ovog raspada sistema, ne znam šta bi još mogli da izmislite da se ne bavite sa sobom.
Treba da primetite da sve ovo ne funcionišete kako treba. Zato u ovom savremenom svetu ima toliko problema, jer ili cete postati lenji ( zbog silnih pomagala) ili cete umreti od bolesti.
Neki od vas u spiritualnom smislu vec umiru. Naravno, sada to sa lakocom i humorom kažem, ali ima tu i istine, jer u svakom vicu je pola istine, bar tako mislim!


Sad je vreme da preformulišete redosled važnosti u vašem životu, sad je bitnije nego ikad u istoriji covecanstva, a gospodin Saturn je taj koji treba to da kontroliše i omoguci vam da se to i desi.
Dakle, oni koji ne poznaju gospodina Saturn-a,... njima mnogo srece! (smeh). Ima li prisutnih Jaraca?
Uveren sam da su oni veoma upuceni u energije gospodina Saturn-a.

Znate Saturn ne voli baš one „bez mozga“, jer on veoma ceni kada kažete da ili ne, da to tako i bude jer on valjda najbolje zna šta je najbolje za vas! (još više smeha).
O tome nemojte raspravljati sa njim! Voljeni moji, gospodin Saturn donece vam sve ove nove energetske strukture, koji najviše podržavaju to što sada unosite u vaše živote.

Svi ste to odabrali jer ste danas tu. I na svakoga se odnosi, ko u buduce bude cuo ove reci ili ko sada cita ove reci, za sve njih isto važi. Tako da, ako neko želi da ode, bolje ce mu ciniti ako sad ode...ako pak ne, tad kroz nekoliko meseci ponovo cemo se naci i ispricati kako su se u meduvremenu promenuli neki od sistema u vašem životu!

Vi ste danas izabrali najinteresantniji, najoslobadajuci, najbolji moguci poklon sebi.

Svi vi koji ucestvujete postajete 3*7 svetlosni signal zlatne svetlosti. Svaki pojedini foton provibrira kroz svaku mogucu celiju vašeg organizma i kroz energetska polja. Ove celije emituju zlatnu svetlost, što je istovremeno jedna frekvencija koja oko vas formira jedno novo magnetno polje.

Ovo novo magnetno polje, pretvara se u jedan kontejner, koji usisava sve one nove potrebne frekvencije, koje osiguravaju, da se formira sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem i da ostane na mestu. Vaše andeoski DNK ostaje usaglašen sa ostalim sistemima DNK. Da novo-formirano stanje korteksa, centralnog nervnog sistema i moždane žljezde ostanu usaglašene i u ravnoteži. Ovo magnetno polje to i osigurava, da vi kao svesna bica budete svesni i oprezni sa ovim sistemima koji mogu izazvati neuravnoteženost u vašem životu!

Danas se zatvaraju kapije zodija kog simbola Ribe. Danas, na jedan sasvim drugi nacin ulazite u novo zlatno doba. Zato koristim rec „novo“ jer u istoriji zemlje nikad ranije, podrazumevajuci tu sve cikluse, nije bilo tako velikog broj grupa, -i to sad podrazumevam na nivou planete – ciji su clanovi izabrali da udu u novi sistem svetlosti kao što je to danas.
Neki od vas su možda primetili da nisu samo ezotericne grupe te koje su profitirale od ulaska u energiju Trostruke sedmice, nego i drugi sistemi. Naše je uverenje da jedan covek na poziciji, kao što je Al Gor, ako dobro znamo to mu je ime, danas usidruje veoma važnu energiju, zahvaljuju i njemu ce kolektivna svest da se sinhronizuje sa planetarnom svešcu i sa svim sistemima života koje obuhvata planeta.

Tako da ako je bilo dana kada je postojao razlog za slavlje onda je današnji dan taj.

Voljeni, vreme je da se prione na posao sa svima vama, radu sa energijama i molimo vas da olabavite vaše telo, kako bi se svi energetski sistemi aktivirali. Ja cu da vas vodim kroz ovaj energetski sistem. Tacno u vam reci šta se dešava. Vi samo
toliko treba da ucinite da to dozvolite.

Pocnite sa jednim dubokim udahom, i dok izdišete, opustite svaki mišic u svom telu. (pauza).

Nastavite sa dubokim udahom, i kod svakog izdaha opustite mišice tela.(pauza).

Što se bolje opustiš to postaješ prijemciviji, to je tvoje telo voljnije da dobije.(pauza).

Zatvori oci, ako to dosada nisi ucinio. Zatvaranje ociju, simbolizuje okretanje ka unutra, obracanje pažnje na svet koji je unutar tebe. Obrati pažnju iznutra, kako bi iskoristio bezbroj oblika ili jezika pristižuce energije. Kako nastavljaš da dišeš pocinješ da osecaš da se u tebi toplota polako diže. To je energija koju tvoje telo uvlaci i u tebi se svaki sistem svesti snabdeva sa potrebnom energijom. Voleo bih kada bi postali svesni vaših vodica ili bilo kog majstora ili andela, koji redovno rade sa vama. (pauza).

Pozovi tvog andela koji te isceljuje i pozdravimo njegovo prisustvo. Pozdravimo carobnjaka Merlina, pozdravljamo velicanstvenog gospodina Saturn-a, pozdravimo naše kosmicke roditelje, Božanske nebeske energije Oca i Majke. (pauza)

Zato vas molim, da pozovete sve svoje božanske aspekte koji su se vec razvili na Majstorskom nivou, šireci se u svaki paralelni i altrenativni svet prema
postojecem tvom Ja, jer ce tako svaki deo tvoga Ja, ucestvovati u ovoj današnjoj blagoslovljenoj energiji.


Tvoj DNK pocinje da osciluje sa višom frekvecijom i sa tim pocinje da rasprostire svetlosne zrake.
Na sve one koji su genetski vezani za tebe podrazumevajuci tu i tvoje pretke. Ova se energija širi na
sve one duše koje su sa tobom u genetskoj vezi i na one koji još nisu stigli da se fizicki inkarniraju.

Veliki gospodin Melchidezek , baš sad aktivira jedan zvezdani tetra-edar od 44. zlatna svetlosna nivoa. (pauza).

Skupi sve aspekte, tvoje paralelne i alternativne aspekte, tvoje savršene majstorske aspekte i sve tvoje genetske veze. Sve je to u jednom ogromnom
zvezdanom tetra-edru. Tetra-edar ispoljava telesnost svih energetskih sistema koji osiguravaju da filtrirana svetlost harmonicno dode u tvoje cakre. U vašem vratu svi imate kodiran jedan geometriski sistem, izrazito u prva cetiri pršljena.. Ovaj geometrijski sistem poznato kao „sedište duše“ osigurava da ostanete cisti i otvoreni. Radeci preko vas i sa vama vaši viši svetlosni majstori mogu vam predati
ovu energiju.

(pauza)

Neki od vas možda pocinju da osecaju da energija pocinje da vibrira i neki možda osecaju neku opijenost. Nemojte brinuti samo dišite duboko. (pauza)

Vaše telo pocinje da upija energiju koje nikad ranije dosad nije osecao u fizickom stanju. Ovo su energije u koje samo tada možete da se ukljucite
kada radite u vašem svetlosnom telu. Samo dišite. (pauza).

Pocinješ da osecaš kako se energija širi oko kicme. Cim se proširi energija, moždana kicmena-tekucina pocinje da integrira sve više informacija. One se vezuju za potpune obrasce zlatnog doba u koji sad ulazite. (pauza).
Cim ovu informaciju kodirate u moždanu kicmenu tekucinu, tada pocinjete hraniti moždano deblo. Moždano deblo telo hrani preko kicmene moždine. (pauza).

Moždane žlezde pocinju da se šire upijajuci ovu svetlost. Svelost prolazi kroz moždane žlezde sve dotle dok se ne ugradi i u hipotalamus. (pauza).

Ova energija vibrira sve dok ne stigne u Novi korteks gde traka po cinje da upija ovu energiju kao sunder. ( pauza). Diši dalje.


Sada ce u ovaj prostor uci 12 Arhandela i sa svojom energijom prikljucice se na svakoga od vas. (pauza).

Energija raste.(pauza).

Ako neko od vas oseca, da mu energetski nivo opada, neka pocnevizualizovati Majku Zemlju, i u njenom središtu tela, crvenu svetlost, koja ga obavija (pauza). A
sada u tišini tvog uma, ponovi za mnom sledece reci: „Svesno prihvatam moc i svetlost koja danas pristiže.
Svesno se otvaram za prijem fotonske svetlosti zlatne frekvencije i sa radošcu primam svesnu inteligenciju, kako spiritualnu tako i osecajnu inteligenciju sa aspekta višeg nivoa i upijam ovo u najdublju suštinu, seme moga bica.“ udahnite vazduh i izdahnite sve iz sebe. (pauza)

„Otvaram sedam cakri mog fizickog tela, da primim u sebe sedmoslojni Trigometricki Svetlosni sistem, kako je to veliki gospodin Merlin stvorio“ Uzmite dubok udah, cim ova energija pocne da pulsira u vaših sedam cakri, cim ova energija stigne u tvoje telo Veliko Belo Bratstvo Svetlosti okupice se oko tebe, tvog poseda i po cinju da se aktiviraju 222 zlatne spirale uspona. (pauza)

Tvoj DNK upice sve ove spirale, i oni se spajaju sa 22 Sirijske cakre i stupaju u dejstvo sa svih sedam slojeva Trigometrickog Sistema Svetlosti, sa vašim nivoima tela: mentalnim, fizickim, osecajnim i spiritualnim telom. (pauza)

Kako 222 spirale uzdizanja povecavaju svoju frekvenciju, svako od vas ucestvuje u jednom ubrzanom lecenju i sinhronizaciji, to istovremeno pokrece aktivaciju ovog
posvecenog prostora. To je blagonakloni poklon Velikog Belog Bratstva koji ovu geografsku lokaciju postavljaju za svoje svetilište (prim. prev. ucionica Šaumbri).

Tu je moguce ukotvljenje energije, gde uvek možete doci, komunicirati, da vas podseti na postojece uravnotežene moci. Svi ste vi jedna svetla tacka u ovom svetom procesu aktiviranja, svi ste vi upili u vaše seme zlatnu spiralu uspona koja se aktivira u solarnom pleksusu. Ovo povlaci energiju iz jezgra Zemlje u vašu korenu cakru, odatle u sexualnu cakru pa zatim u pleksus solaris. (pauza)

Ovo konkretno sveto mesto snabdeva sve tri donje cakre sa vibracijama koje lece. Osiguravajuci da svesni sistemi postanu uravnoteženi. Osobe koje su spremne da oslobode sebe od savremenog nacina življenja.

Ko je spreman da se oslobodi svog slobodnog umišljenog sveta i spreman je da ude u sopstveni Zemaljski raj, u zlatno doba moci, razumece i dobice ovu ravnotežu. Nastavite duboko da udišete i izdišete. (pauza)

12 Arhandela sada stupaju u ovaj prostor i medu vas i njihova krila pocinju da
ispuštaju vibracije. (pauza) Vaše telo odgovara, jer poznaje ove vibracije, vibracije sopstvenih krila koja se šire....jedan tako poznat glas, glas slobodnog letenja.(pauza)

Kako vibracije izazovu ove frekvencije u eteru oko vas, andeoski DNK poput krila pocinje da se širi, kao jedan nov drug koji odgovara na pozdrav (pauza)

I zamislite, cim se ove andeoske cakre koje se spajaju sa vašim cakrama otvore, sva ova krila se aktiviraju u vama (pauza) Svaka andeoska cakra je sistem telesne
manifestacija jedne informacije, znanja, mudrosti. Danas vam donosi o ovom znanju, ovoj mudrosti i informaciji, secanje. Jer voljeni moji vi ste se vec svi uzdigli. Ne postoji put za uzdizanje. Vec ste tamo. Samo je toliko potrebno da se setite, da ste vec uzdignuti majstori svetlosnih bica. Upijte u vaše telo ovo znanje! (pauza)

Na jedan trenutak predaj se viziji, da si uzdignut majstor, takav, kakvim zamišljaš uzdignute majstore. (pauza)

Kada se sa ovom slikom zanimaš tvoje celije u telu to i ožive. U tebi se dešava
jedno kalibriranje. Koje ti šalje novu energiju u centralni nervni sistem i jaca je.(pauza)
Jedan energetski talas stiže do hipotalamusa i ova energija se filtrira u tvoj endokrini sistem. U tvojoj fiziologiji osvešcuje se da si stvarno jedno besmrtno bice. Samo treba da tvoj život spoznaš i uskladiš sa tvojim odlukama.U celini kako na nivou energije tako i fiziologije. (pauza)
A sada, kad ova energija struji u tvom telu u umu ponavljaj za mnom: „Secam se svojih viših majstorskih moci. Priznajem da sam vec majstor, jedno potpuno prosvetljeno bice, secam se toga sada i toga cu se setiti svaki dan, u svakom aspektu moga života. Sve dotle dok ne postanem potpuno svestan ko sam u stvari ja. Ne kao ljudsko bice, vec kao svi aspekti jedinstvenog uzajamno skopcanih suština znanja, svetlosti, ljubavi i mudrosti.“
Nastavi u svojoj svesti: „ Secam se da sam Majstorsko bice sa svim mocima. Secam se svog sveprisutnog Ja, jer Ja sam sveprisutni bit svega prisutnog“. Udiši to! (pauza)

Zamisli, kako stvara život u tvom telu! (pauza)

Nije bitno ako ne osecaš ništa. Jednostavno zamisli, zamisli kako svaka celija tvoga tela iskusi ovaj osecaj prosvetljenja. (pauza)

Zamisli kako svaka celija tvoga tela iskusi prepoznavanje svakog prosvetljenog trenutka i svaki tren se pretvara u zlatni trenutak secanja. (pauza)

Sada ce gospodin Merlin doci ispred tebe, tako blizu stoji do tebe, da možeš osetiti njegovu toplotnu energiju naspram tvog tela. Sada ce raširiti energiju, to što vi osecate kao njegovih sedam cakri.
Svaka od njegovih sedam cakri vezuje se za vaše cakre. Dolazi do posvecenog spoja i svaka spojena cakra pocinje da formira jednu spiralu koja je sveta, jedinstvena i u ovom spoju gospodin Merlin pocinje u vas da ugraduje sedmoslojni Trigometriski sistem sa potpunim spektrom moci. Pocinje da pumpa u vaše cakre znanje, mudrost, nove poglede na svet i svetlost, koji su sakriveni u vašem ženskom i muškom principu, koji ce stvoriti telo vašeg zlatnog deteta. Udišite ovo i izdahnite sav vazduh iz pluca.(pauza)
Primetili smo kod vas nekolicine da vaša energija, da vaša telesna toplota
po cinje da opada. To je zato jer vaša fiziologija dobija izvestan šok. Ovo je takva energija na koju niste naviknuti. Samo dišite i sve ce biti u redu obecavam. (pauza)

Sada zamislite, kako svaka od vaših sedam cakri sadrži nešto što vam se cini kao zlatno seme u zlatnoj opni. Naši kosmicki Božanski roditelji se spajaju na pupak i njihova svest stvara lepinju posteljice koja je hrana semena.

Voljeni moji, od ovog dana imacete neverovatnu moc pamcenja. Od ovog dana za devet meseci rodice se vaše zlatno dete. Drugim recima unutrašnje zlatno dete stupa u potpuno osvešceno telo, što je jedno sa vama. Za vreme ovih devet meseci usporeni aspekti vašeg razvoja svesti, što je vas usporavalo u razvoju, pretvorice se u vaš svesni napor i želju da se oslobodite iluzije slobodnog sveta.

To što ste prihvatili kao zapadni oblik života. Za ovih devet meseci više cete nauciti o sebi mnogo višenego u proteklih deset godina. Tražicete nazad one aspektemoci koje ste kroz život porekli. To je ta moc, koja oduzima snagu svakom sistemu i svakoj svesti, koja putem Riba upravlja svetom.

Zahtevom za povracaj moci, i u stvarno slobodnom svetu, srušicete nepravilno
korišcenje sistema moci i snage. Drugim recima, zloupotrebu moci.Voljeni, može se reci da je ovo radanje nove rase, i vi ste ta rasa. Vi se sada iz ljudskog sistema kojem je oduzeta moc pretvarate u nov sistem ljudi koji imaju mockoji svesno iskušavaju život ljudskog roda.

To što ste danas prihvatili Putem Trigometrijskog Svetlosnog sistema gospodina Merlina, to vam obezbeduje da je sa starim gotovo. Izabrali ste pravac vaše buducnosti. Došlo je vreme, kada ce i oni koji sede na ogradi morati da se odluce i u sledecih devet meseci to je centralno pitanje. Za celo covecanstvo, stvorena je mogucnost, jer se na ovaj nacin stvara ravnoteža.

Uzmi još jedan dubok udah, i kako izdišeš, Gosp. Merlin u svakoj tvojoj cakri pocinje da aktivra sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem u obliku ljubicastog plamena. (pauza)
I sada jednu kristalnu kuglu od Ametista smešta u tvoju krunsku cakru, koja se iz semena odmah ispuni svetloscu, i širi centar tvoje krunske energije koju još više širi i dalje širi. (pauza)

Ovo širenje je simbol odluke, da si voljan primiti kosmicku inteligenciju i blagoslov Kosmosa koji je u tebi i one koja je van tebe.
12 Arhandela ce otici kod svakoga pojedinacno i crtace sakralne simbole iznad krunske cakre. (pauza)

Ovi sakralni simboli su povezani sa vašim andeoskim DNK, koji stvara komunikacione
sisteme izmedu vašeg unutrašnjeg sveta i andeoskog, kao i sa svetom Arhandela. Ova komunikacija koja struji iznutra ka spolja je stvaranje jedne nove vrste komunikacije. Pre svega ovaj komunikacioni sistem je svestan i preko cakri cete nauciti kako je ogromna snaga u magiji. U cudima i manifestacijama jer vaš Andeoski DNK, Andeoske cakre i sedmoslojni Trigometrijski Svetlosni sistem je vaš licni portal za sedmu dimenziju. Poslanika sedme dimenzije u koje se svi pretvarate.
Gde cete iskusiti kosmicku kvantnu svest, univerzalnu kvantnu svest i unutar kvantnih dimenzija postojece ogromne energije.One ce vas inspirisati i pokazati vam put ka mocima novog nacina življenja vašeg bica, majstorske inteligencije. Ovo sada udišite u sebe!( pauza ) Prilikom svakog puta, kada udišete, kažete da, prihvatate i cim kažete da, prihvatite Veliko Belo Bratsto Svetlosti koji pocinju pevati pesmu o mocima. Ovi glasovi dovode do rezonancija koje upijate putem pora na koži.
Svaki pojedinacni udisaj samo pojacava ove rezonancije i uvlaci ih ka centru vaše biti. Tako vi postajete posveceno zlatno telo svesne svesti.( pauza ) Što više puta kažete da, to vam je lakše da se predate. Samo primite u sebe! (pauza)

Kontejner, što si u sadašnjem životu, polako se pretvara u sud, preko koga ova energija, ova informacija i ova simbolicna frekvencija pretvara se u kanal. (pauza)

Svako od vas sad i tu dobija povišen nivo informacija i energije, koje sopstvene mogucnosti kanalisanja diže na viši nivo. Pomera svako vaše kopcanje koje vas osposobljava da iz starog modela da kanališete sebe u novu paradigmu zlatne svetlosti.(pauza)
Svi ste kanali i u sledecih devet meseci otkricete mocikanalisanja. Postacete svesno svesni vaše božanske svesti i moci. Sad je vreme da je koristite kao nikada do sada.

Oni koji su se dosada bojali sposobnosti moci channelinga, bez obzira na prirodu straha ili nacina, držacemo ga u zlatnom tetra-edru, gde gosp.Melchidezek,
gosp. Merlin, gosp. Saturn i delimicno Ja, veliki gosp. Kutumi, nadziracemo sve to sledecih 17 dana i noci. Za to vreme proci cete najrazvijeniji, najubrzaniji nacin cišcenja preko kojeg cete se osloboditi starih oblika stresova, trauma i šokova, kao i strahova. On je vezan za usidrenje vašeg božanskog kanala potpune kosmocke energije. To obezbeduje energije koje rade preko vas da postanete kolektivno svesni potpune i totalne moci i da izaberete zlatnu paradigmu. Došlo je vaše vreme
voljeni, to vreme da se setite. To znaci da je ostalo svega 17 dana za ponavljanje vaših izgovora i zatim je kraj. Spremni ste na to, znam, jer ste danas i sada tu.

Odstranjivanje ovih obrazaca straha, pretvaranja i preoblikovanja iskusicete unutar vašeg tela. Fizicki iskušavate tako da strahove koje sadržite, koji se odražavaju u vašem fizickom postojanju kako strahovi odlaze. Otvaraju se vrata, otkrivaju se novi obrasci da vas pozdrave u bitisanju u novom obliku. Nesposoban sam da vam objasnim kako je ovo sjajan i neverovatan period. Samo toliko mogu da ucinim, da vam pokažem, i samo tada mogu to da vam pokažem, ako ste voljni da to dozvolite, ako precutno prihvatate, saglasni ste sa prihvatanjem i prigrlite to da ste jedno sa vašim
kosmickim roditeljima. Da ste vi to novo zlatno seme koga kosmicki roditelji sada hrane. Za devet meseci vi cete biti ta zlatna deca.


I fizicki svet u kojem ste sada prolazi kroz ove promene. Ovo je najvažniji period pripreme za decembar 2.008. kada se odvija drugi talas uzdizanja kako ja to volim nazvati. Postajete tako potpuno svesni vaših moci cime doprinosite da dobije potpuno novu osnovu za ovaj zadnji period ukorenjivanja zlatnog doba svesti..

Svi cete kanalisati, odnosno stvaracete kao sustvaraoci semena ovog perioda, posle decembra 2.012,

Za taj period još ništa nije napisano, jer se na taj period jako malo profecija odnosi, jednostavno zato jer ste vi te profete. Vi ste jednostavno manifestacija moci
magije vašega života. Na taj život u celini ne morate cekati do 2.012, to se može desiti vec sada, ako kažete da.

Sada voljeni moji, veliki gospodin Merlin stoji spreman da vam donese novi nivo energije koje ce proširiti vašu krunsku cakru. Koristite vašu imaginaciju da biste upili svetlost u vaša tela.

Ova energija sa svakim trackom svetlosti koje ste upili u vaše telo, preko vas predaje se u telo majke Zemlje. Da bi svaka njena cakra reagovala na ovo svetlo. (pauza)

Uzmite dubok udah i kako izdišete, tako sedmoslojni Trigometrijski svetlosni sistem se upija u telo majke Zemlje. Usidruje se u svaku njenu cakru, svuda po planeti. (pauza) Svaki vaš udah oksidira Trigometrijski Svetlosni sistem
i to u ljubicasti plamen. (pauza)
Svaki vaš udah snabdeva sistem sa kiseonikom i raspaljuje plamen u telu majke Zemlje i tako se ovaj poklon rasprostire na sve živo na zemlji. (pauza).
Sad vaše telo ima potrebe za malo pauze, da upije u sebe ove energije. Gosp. Merlin ce kontrolisati ovu rekalibraciju, dok ja vama i dalje budem pricao. Držite oci i dalje zatvorene, i koncentrišite se na oksigenizaciju vašeg tela. (pauza)

Voljeni moji, ravnoteža koju budete videli je najvažniji aspekt vašeg svesnog
fokusiranja. Posebno vodite racuna o ravnoteži nacina vašeg života. To je taj period života, kada se istok i zapad bude sjedinio.
Prava ravnoteža se samo tako može uspostaviti. Odvici cete se od toga, da se oslanjate na vaše uredaje, aparate, koji vas nece osloboditi. Oni vam stvaraju slobodno vreme i umesto da to koristite da stvorite ravnotežu u nacinu življenja, svi trošite vreme da bi mogli nalaziti nova zaduženja i poslove. Ipak tehnicka dostignuca, omogucuju vam da stvorite više slobodnog vremena, koje možete koristiti za tiho i slobodno povlacenje u sebe.
Vec i ranije sam vam govorio o tome, da vreme odmora, slobodno vreme je bitno, veoma bitno. Kada se povucete u sebe, tada vidate svoje rane u bilo kom obliku. Povlacenje u sebe, s vremena na vreme, potrebno je radi popune energije.

Minimum dva dana u jednom mesecu, dva puna dana i noci, jer tada hranite vaša cetiri
donja tela, fizi ko, osecajno, mentalno i spiritualno telo. Ako ne odvojite ovo vreme za odmor, tada vaše telo ponovo prima otrove od stresa, ispadate iz ravnotežnog stanja. Osecate se dekoncentrisani, iscedeni ili se osecate bolesnim, jer vas stres iznuruje.
Ovo posebno ima uticaja na novo stanje korteksa, vašeg hipotalamusa, hipofize i vaše seme. To znaci, da se cela fiziologija iznuruje i postajete nesposobni da delujete prema potrebama, koje vas vode ka bolestima ili raznim tegobnim stanjima.

U životu se sve menja oko vas voljeni moji. Raspada se svaki organizam koji zahteva posebno ponašanje ili organizaciju, koja je takva pravila stavila u prioritet, koje nisu u saglasnosti sa kosmickim, univerzalnim i galaktickim istinama.

Vi ste ti, koji donose ove istine jer ste poslušali vaš unutrašnji glas. Osluškivali ste svaku frekvenciju vašeg unutrašnjeg glasa, jeste da se to manifestuje iznutra, ali i u spoljnom svetu može da vam skrene pažnju, putem raznih simbola, glasova, slika, ukusa i mirisa – tako da koristite svaki vaš organ cula za opažanja.

Brakovi i drugi odnosi raspašce se brzinom svetlosti. Razlog je-brak je najdegerenisanija institucija koja postoji. Pravo više ne podržava interese pojedinca. Oblik braka, kako vam je danas poznat, formiran je u eri Ribe sa ciljem da vas ogranici, zatvori i kontroliše putem ovih obrazaca. Odnosi nove forme su sasvim aktivni i celo covecanstvo dobija informacije o ovim novim sistemima.

Mnogi ljudi su propali kao rezultat osecaja krivice, zbog izdaje, ili kao rezultat raznih trauma i osecaja napuštenosti.
Ova iskustva su mogla doci do izražaja jer su se ljudi odvojili od samih sebe. Ljudi su verovali i još uvek veruju, da moraju imati nekoga u životu, da bi se osecali srecnim, jedinstvenim i podržanim u svojim ocenama sebe.
Zato prihvataju da postanu vlasništvo partnera i treba da poreknu prirodne instikte da vole više od jedne osobe, Ili samo da pogleda nekog drugog. To ne znaci da ne
možete biti verni samo jednom coveku. To znaci da degeneracije koje su nastale oko braka, nanele su tolike štete. Ako neko oseca privlacnost da voli i nekoga drugoga to nije dozvoljeno, jer vas zakoni covecanstva vezuju za jednu osobu.

To kod vas izaziva nažalost osecaj krivice i trauma, koje su izuzetno razorne. Čovecanstvo ima moci da pojedinacno voli svako ljudsko bice na zemlji. U vašoj je moci i vi niste samo vi, postoje nebrojeni vaši aspekti i možete osecati privlacnost prema tim aspektima, i sa nekima možda cak želite fizicki spoj . Jeste da osecajna zrelost ljudi još nije dostigls nivo, gde bi razumeli, da monogamija nije jedina forma života i to ne znaci to, da ne zaslužujete neciju ljubav, ako osoba oseca podstrek da i nekoga drugoga voli, ili cak i nekog treceg ili cetvrtog, istovremeno. To ce biti najvecii izazov za covecanstvo, da uvidi da se ljubav ne može
ugušiti sa datim obecanjem pred maticarem i svedocima.

Ovo Sad moram detaljno objasniti, jer je i to sastavni deo sistema ravnoteže i važi za važno pitanje u životu i umu miliona ljudi na planeti.
Kada se nadete sa nekim i budete zaljubljeni, tada ste u jednom odredenom periodu vašeg razvoja.
Svakih pet godina se u potpunosti promeni vaše telo, sve vaše celije posebno sa aspekta osecanja i mentalnih nivoa. U spiritualnom smislu promene su stalne.

Ako se jedan par ne menja u uzajamnom odnosu, posebno u nacinu života, celokupnom
pristupu životu, sistemu verovanja kao i na osecajnom planu, da bi olakšali promene i da se mogu prilagoditi tome, tada se prirodno javljaju konflikti u njihovom odnosu i ta pokretacka energija stvara sve više i više štete.
Nikad nisu uzeli u obzir, da duše mogu da odluce da realizuju jedan drugi ugovor koji su sklopili sa drugom dušom, što može trajati nekoliko nedelja do nekoliko meseca ili cak godina, a nekad cak preko celog jednog života.
Ovo nikad nisu razmatrali i zato se kaže, da institucija braka u širem smislu ne podržava razvoj i dobrobit duše ili duha. Jer su takve zakone doneli da, ako se neko usudi da odustane od primljenih obaveza, tada ce sagoreti u paklu, jer ste obecali Bogu da u dobru i zlu istrajete uz partnera, kao i u bolesti, siromaštvu ili bogatstvu, cak i tada ako vas muž redovno tuce do besvesti!
To nekad uradi i supruga, bili smo svedoci i toga.

Voljeni moji, došlo je vreme da mislite na sebe i da osecate za sebe.
Ima li smisla danas dati obecanje jednoj osobi da cete preostali period života provesti pored njega, kad ni to ne znate, šta ce se desiti u vašem životu?
Možete se obavezati da cete ostati sa tom osobom, jer ste to oboje izabrali; to je nešto sasvim drugo i to je to gde dolazi do ravnoteže. Zato vam govorim o ovome, jer ljudi sve više grabe sopstvenu moc u svojim osecanjima.

Naucicete da se, vaša sreca ne zasniva na drugima, vec samo na vama.

Secate se da je uvek sve pocelo sa vama i da se sve završavalo sa vama i zato da li imate partnera ili ne, ne može da odredite to samo vi.

Da li ste srecni ili ne?

Razmislite o ovom i to ce se uvuci na sve teritorije vašeg života, jer to je jedan od najvecih koraka u razumevanju, zašto ste u vezama u kojima ste, ne samo sa životnim partnerom, vec u svim vašim odnosima.
Jeste li uzajamno upuceni jedni na druge?
Kakve potrebe ispunjavate u uzajamnom odnosu?
Da li je odnos uvredljiv za jednog partnera? Na mentalnom, osecajnom ili pak verbalnom ili cak možda na fizickom nivou?

Kao što sam rekao, sad je vreme da osecate i mislite na sebe. Ako se okrenete ka sebi u vašu unutrašnjost, dobicete odgovore za sebe. Tada cete biti sposobni da menjate u odnosima ono što treba i tu ce vam gosp. Saturn biti na pomoci.

Voljeni moji, neki od vas ne snabdevaju svoj organizam sa dovoljno kiseonika. Vidimo kako energije postaju neuravnotežene.
Udahnite duboko, i zatim potpun izdisaj. (pauza)
Sad svoju pažnju opet usmerite na gosp. Merlina. (pauza)
Dok se budete na ovo fokusirali, ako ste spremni i ako ste voljni da u vašem srcu ispoljite voljnost, da svaki deo vašeg života koji nije u ravnoteži svesno ispoljite, sa osecajem prijatnosti, savršeno i na cudesan na cn. (pauza)
Molite da dobijete vodstvo. Podršku i svesno usmerenje u smislu šta treba da uradite. Da možete da uravnotežite svako vaše polje sa milošcu, savršeno, harmonicno i na caroban nacin. (pauza)
Molite velikog gosp.Saturna, da otkrije vama sisteme u koje su vas zatvorili. Da vam olakša odstranjenje istog na savršen nacin, potpuno, sa milošć u i na cudesan na cn. (pauza)
Sad hocu da u srcu ponovite 22 puta potvrdu: „biram ravnotežu“. (pauza)

Pozovite elemenat vatre. (pauza)
Zamislite plamene oko sebe i da ovi plamenovi progorevaju veo iluzije, sve iluzije, koje vas drže u neravnoteži bilo kog oblika. (pauza)
Hocu da zamislite kako gosp. Saturn dolazi i staje iza vas. Možete osecati toplotu njegovog daha na vašim ledima.(pauza)
Jako blago desnu šaku polaže na vaš vrat i cakra njegove desne ruke se otvara i jedan snažan talas energije stiže do vas, što ispunjava vaš mozak i krece se gore dole duž kicme.(pauza) Vaš koštani sistem je noseca struktura vašeg organizma. energija ulazi u vašu anatomiju, u sistem vaših tela, koji se ispoljavaju u vašem životu, što ima uticaja na vašu fiziologiju.
Gosp. Merlin ce se postarati o ishrani telesnih funkcija, fiziologije, tako gosp. Merlin i Saturn zajednicki ce stvoriti snažno energetsko telo oko vas, koji okružuju vašu fiziologiju i fizicku konstituciju, koje ce izazvati sve promene, sada i u
narednih devet meseci, da bi obezbedio završetak potrebne transformacije, da bi svaki obrazac riba bio eliminisan, oslobadajuci vas da budete takva ljudska bica na Zemlji, kakvi ste i na nebu.

Ajd sad, biti takvo ljudsko bice na zemlji, kao na nebu, ne znaci to da treba da se ponašate kao sveci, jer time poricete sopstvenu istinu.
To znaci, da sledite sopstvenu istinu, spontano živite, poštujuci to,
što mislite da je istina, drugim recima, cinite to što smatrate u datom trenutku najboljim rešenjem, poštujuci sopstveni život kao i tudi.
Na nebeski nacin, biti ljudsko bice znaci da se smejete životu i prihvatate odgovornost vašeg licnog mišljenja i usmerenosti. Dozvoljavate sebi da budete luckasti, da budete kao deca, ili ozbiljni ako je to potrebno. Dozvoljavate sebi da se smejete ili placete ili da placete i smejete se, da nikad ne sudite o sebi ili o drugima, da gospodarite svojim životom, kao sopstvenom tvorevinom i da se igrate sa njim, stvarate ga ponovo i ponovo, dodavajuci ili oduzimajuci ili doradujuci kao da ste u svom domu.
Time što cete spoznati sopstveni život kao sopstvenu božansku tvorevinu, dobijate moc da ga možete menjati kad god želite.
Kada druge optužujete time da su doprineli vašem stvaranju, ili da su se mešali, oduzimate sebi moc i ogranicavate sopstvene mogucnosti da možete menjati stvoreno, gušeci mogucnost ravnoteže.

Uzmite sada jedan dubok udah, cim gosp. Saturn levu ruku smesti na završetak kicme, aktivirajuci jedan drugi snažan talas u vašoj korenoj cakri, koji stiže u zemlju a istivremeno i duž kicme nagore.
To vas je ukorenilo u Zemlju isto kao i na nebu. (pauza) Onima koji se boje da smo na zemlji, energiju cemo provuci kroz energiju gosp. Saturna da ih ukotvi, jer ne znate stvarati na zemlji u fizickom telu, ako niste ukorenjeni u istom. Ne možete privuci sa neba ono, što vam je na zemlji potrebno, ako niste ukorenjeni. Korenoj cakri pripada element Zemlje i zato, da bi mogli stvoriti život za kojim žudite i koje zaslužujete morate biti ukorenjeni.
Morate delovati na fizickom planu, biti na zemlji, treba da ste tu i da ste svesni i morate ucestvovati u životu.
Ako tako cinite u posedu pune energije možete stvoriti što god želite. Što god vam je potrebno i nikad ni jedan dan ne morate
trpeti nemaštinu. Kada tako mislite da osecate nedostatak da nešto ne struji u vašem životu, da li je to na planu novca ili nekom drugo polju tada niste ukorenjeni. Pustite ponovo vaše korene u zemlju i zapovedajte, da sve što pripada vama po božanskoj pravdi dode do vas, jer svakom coveku na zemlji pripada ista kolicina od svega.

U svetu duha nema apsolutno nikakvog ogranicenja.

Sad otvorite potpuno vaš organizam, da možete primiti beskonacno bogatstvo Izvora, jer ovo je magija, cudo i energija manifestacije.
To je snaga kvantnog kosmosa i vaše, možete uzeti iz nje, jer je dopouna u stanju vecitog. (pauza)
Sad neka se ovaj beskonacni Izvor, sa svim njegovim bogatstvom
prenese u svakoga od vas da ispuni svako polje vašeg života (pauza) i sada cu ja Kutumi, izmedu krunske i korene cakre isplesti jednu novu posredujucu energiju, takvu koju smeštavajuci iznad vas povezuje sa Majkom Zemljom i sa Kosmosom.(pauza) Danas ste dobili ono što ste tražili.
Svaka molitva koju izgovorite saslušana je, svaka vaša namera priznace se, svaka molba ispunice se.
Vaši strahovi i ograde sprecavaju vas same u tome da se sve ovo ispuni. Da cujete i da tako uravnoteženi fizicki život živite, podrazumevajuci tu osecajnu, mentalnu i spiritualnu ravnotežu. Dobicete sve, za cim vaša duša žudi i za cim ima potrebu. Da osigura potpuni ljudski život, da možete udobno da živite, da se sve fizicke i materijalne potrebe ispune, kako bi u ovom prostoru mogli dalje da seusavršavate, na osecajnom, mentalnom i spiritualnom nivou.

Nikad niko nije hteo da se zbog fizickog nedostatka ili gubitka budete uznemireni.

Mogli ste stvoriti jedno udobno okruženje ako ste vašu pažnju na to usmerili. Da postanete majstori i da sa tim gospodarite što je vaše osecajno, mentalno ili spiritualno telo izabralo,što automatski postaje deo vašeg fizickog postojanja.

Sada kao duhovne vode novog sveta idete napred, da pomognete onima koji još ne razumeju kako funkcionišu ovi novi metodi.

Pomažite im, ucite ih. To radite putem onoga što cinite sebi, odnosno pokazujete im
kakvo dejstvo ima na vas.

Energije gosp. Merlina i gosp.Saturna sjedinice se kao duple spirale DNK. (pauza) Ovih šest spirala manifestuju se u vama, tri manifestuju energiju carobnjaka Merlina, a tri gospodina Saturna, koji ce zajedno dejstvovati. (pauza)

Dok ste u ovom energicnom sistemu energije, molimo vas da postavite sebi nekoliko veoma važnih pitanja.
Takva pitanja koja vam pomažu da definišete koje strukture funkcionišu u vašem životu a koje ne.

Prvo pitanje je „dali sam srecan?“(pauza)

Kad god je odgovor ne, upitajte sebe „ šta je to zbog cega sam nesrecan?“(pauza) Bez obzira zbog cega ste nesrecni, to je takva struktura koja vam ne služi, koja za vas više ne funkcioniše i pošto ste toga vec svesni, tada
te vec u situaciji da možete delovati.

Možete izabrati da menjate i sa tim pokrenutim energetskim sistemom vec dobijate podršku da to da menjate. Energija Gosp. Saturna je vec tamo, obavezujuci se vama.

Njegova obaveza i obecanje garantuje vam da ne možete pasti ni u kakvu iluziju izgovora. Što bi vas uverilo o tome da treba da ostanete u zoni nekomfora i tako ostanete u svetu neravnoteže.

Gosp. Merlin i gosp. Saturn pokazace vam put koji vodi van iz ovih sistema. Pre svega vi morate da pokažete htenje da iskoraknete iz poricanja. Treba da želite da delujete i verujete u to.
Verovati u to da ulazite u vašu istinu, u vašu ravnotežu i u to što vas hrani. Takav život u kojem cete procvetati.
To su veoma jednostavna pitanja, koje možete sebi postaviti svaki dan. Koje ce vam otkriti strukture, koje ne služe vama i ako tako nalazite da vam je teško izaci iz ovih struktura.

Postavite sebi pitanje „ Kakve strahove skriva ovaj lažni sistem.? Kakvu iluzorni sistem verovanja podržava ovaj sistem?“ Drugim recima šta dobijate od ovih lažnih sistema?
Cesto ljudi radije žive u bolu i nesrecno, kako bi sebe podsecali da su još u životu.

Nece da rizikuju da izadu iz starih obrazaca života kako ne bi rizikovali gubitak straha. To im pomaže u tome da veruju da su živi.
Ovaj strah je postao njihov indentitet. Mi verujemo toliko u vas, izvan svake granice sumnje. Znamo da cete menjati odredena podrucja vašeg života.
Da znate koje cete strukture odstraniti i da u dubini srca svog znate, da je sve
u redu.
Sve ovo se dešava jer vas dovodimo na takvo mesto koje vama služi, koje ispoljavaju vašu istinu.
To je u stvarnosti vaš slobodan svet.

Voljeni moji Kosmicki roditelji nas sad blagoslove. Ovi blagoslovi upijaju se u strukturu vašeg tela, na nivou fizickog, osecajnog, mentalnog i spiritualnog.
Upijaju se ove frekvencije u vaša magnetna polja.(pauza)

Gosp. Saturn i gosp. Merlin ostace u vezi sa vama sledecih sedamnaest dana i noci. Kolektivna energija i naša kolektivna energetska tela kojasu danas formirana sa Arhandelima, sa Velikim Belim Bratstvom i sa svim svetlosnim bicima.
Sa bicima sa kojima ste povezani,održace vas u ovih devet meseci, osiguravajuci, da se rodi zlatno dete,potpuno svesno svoga stanja majstora.
Zagrlite ovaj period koji vam daje snagu, da za ovo vreme bolje upoznate sebe i otkrijete nove istine o svom životu.

Došlo je vreme da pokažete zahvalnost za sve ono što ste dobili. Osecajte kako vam telo postaje tecno i meša se sa svim ovim energijama.
Ova lakoca, mogucnost formiranja, sve to prostruji kroz sva polja vašeg života. Na svim nivoima postojanja, kako u paralelnim tako i u stvarnom svetu.
Sve i svako ko je energetski ili geneticki povezan sa vama, proci ce kroz vrlo slicne promene i to je jedan drugi nacin da budete luconoše i vodici i da prokrcite put onima koji vas prate.

Zahvalite sebi što ste izabrali ovu ulogu.(pauza)

Budite zahvalni u životu za svaku pojedinacnu mogucnost da prepoznajete svoje moci.

Nekad se ta mogucnost otvorila putem vaše odluke."Odabrali ste" svoje roditelje i rodili ste se u takvoj porodici, gde je vaša veza sa
roditeljima bila možda uvredljiva i gruba. Njihova grubost otkriva vam u cemu ste vi jaki.
Elasticnost je verovatno jedna od tih stvari. Snaga,da znate šta hocete, bez obzira šta kaže bilo ko. Vaša nebriga u odnosu na njihovo mišljenje vas je nagradila sa tim da tražite istinu i tako je i pronalazite. Svaka prepreka, ograda, svaki bol, to što
vas diraju, vredaju, što su vas izdali i svaka trauma koju ste doživeli bio je poklon za vas.
Da više saznate o sebi i životu, da prepoznajete vašu snagu. Razmislite o tome da se neke stvari nisu desile, dali bi bili tu gde ste danas?
Dali bi znali o sebi to što sad znate? I tako umesto da oplakujete sebe i da kukate,
otresite to malo dubreta sa ramena i proslavite grube roditelje.
Radujte se što su takvi, jer su vam dali najveci poklon u životu.
Pokazali su vam kako možete da budete jaki, odnosno koliko ste jaki.
Pomogli su vam da se prikljucite na vaše moci i mogucnosti. Znaci sada je vreme da pišete novu istoriju, istoriju vaših poklona.
To je posledica vašeg bolnog odrastanja iz stanja jadikovanja, bez obzira koliko dugo je to trajalo.
To ce vam biti kljuc za sticanje slobode, kljuc za kosmos.
Ni jedno iskustvo iz prošlosti nema uticaja koji bi vas sprecio da napredujete,da zahvaljujuci poklonima napredujete i budete slobodni.
Poklonite vreme pisanju nove istorije, istorije vašeg života kakav želite.

Uzmite još jedan dubok udah! Kako budete izdisali tako otpustite svaku napetost iz tela i sada dozvolite da se energije sistema trostruke 7-ce potpuno integriše u svako vaše telo, kako u fizicko, osecajno, mentalno tako i u spiritualno.

Priznajte da ste božji portal za magiju, cuda i za manifestaciju kvantnog sveta. (pauza)
Priznajte da ste kanal i svemoguci su-stvaraoci.
Sada posvetite jedan minut blagoslovu Zemlje, koji je i vas blagoslovio. (pauza) Vizualizujte, da se ovi blagoslovi reflektuju oko vas. Blagosiljajuci svako živo ljudsko bice na zemlji tacno tako kako je i on vas blagoslovio.
Šireci ovaj blagoslov na svako živo bice na Zemlji. (pauza)

Pokažite zahvalnost za svakog brata ili sestru, koji su pokazali volju da te prate na ovom putu.(pauza)

Poštuj svakoga, koga poznaješ i one koje ne poznaješ, koji su tako odlucili da iskoraknu iz svesti žrtve i biraju mogucnosti moci. (pauza)

Zahvali svakom svetlosnom radniku na planeti, koji su tako odlucili da su za zajednicu,omogucujuci takve dane kao što je ovaj današnji, izvanredan.

Blagoslovite ih kao izuzetan poklon, koji su oni sami. (pauza)

I sada, možda ce to nekima od vas biti neprijatan osecaj zahvalnosti ali zahvalite sebi.
Što ste se u ovo vreme kao ljudska bica inkarnirali na zemlju. Da niste tu, tada se to što se danas dešava, možda ne bi ni desilo.
Pristali ste da radite u ovom smeru i poštovali ste ovaj sporazum. Zato vam mi kažemo hvala.
Zato smo i uvek toliko blizu vama, da osiguramo da nikad niste sami i da vas podsecamo na to, koliko ste voljeni, koliko vas nevidljive ruke grle i teše. Možemo reci i tako-nagrada sledi za put i napore i blagoslov za"40 dana i 40 noci provedenih u pustinji".

Voljeni, možete uživati u svetlosti, ali svetlo koje stiže do vas može vas zaslepiti. Zato ipak budite veoma radosni zbog znanja da bogovi svetlosti koje ste vi izabrali imaju cilj, kao što su ga uvek i imali.

Sad je došlo vreme, da to na najbolji nacin i doživite. Pocnite da povlacite svest u vaše fizicko telo, osiguravajuci da se potpuno uzemljite u fizicko telo.

Kada se to bude desilo, molimo vas, da dlan leve ruke stavite na korenu cakru, a desnu šaku iznad krunske cakre. Blagoslovite ove cakre, cime god poželite i prihvatite, da je sve isto dole kao i gore.
Prihvatite da izaberete to da takav život živite na Zemlji, kao i na nebesima, koren i kruna.(pauza) Sada levu ruku pokrenite iznad sexualne cakre, desnu ruku iznad treceg oka i blagoslovite i ove cakre time da priznajete, da ste to izabrali, da budete prijemcivi, da preko vidovitosti i unutrašnje inspiracije postanete su-stvaraoci i da možete imati poverenje u vaš unutrašnji vid i zato se možete predati toku života.(pauza) Sada pokrenite levu ruku na haru a desnu na grlenu cakru, blagosiljajuci njih, poželite i prihvatajuci, da vam je glas vaša
moc, da ste osobe sa višim mogucnostima koje imaju pravo da oglase svoje istine. Imaju pravo da iskažu istinu i da budu saslušani, priznajuci da je snaga glasa takva da može leciti, takva je da oslobada i to je sredstvo moci.Koje nikad necete koristiti tako da povredite druge ili u bilo kom obliku da zloupotrebite.
(pauza) Na kraju postavite obe ruke iznad srcane cakre, blagosiljajuci cakru sa svim što poželite i u meduvremenu prepoznajte da ste sposobni da svako ljudsko bice na planeti volite, svaki postojeci organizam.

Prepoznajte da se u celini sastojite od ljubavi i da nepriznavanje ljubavi ili odricanje od nje kao i zabrane vezane za nju, nije za ocekivati od vas. Jer božanska vam je osobina da uzvracate ljubav, da volite, to vam je božanska priroda da ste otvoreni i da prihvatate ljubav. To je tako i uvek ce biti tako. (pauza)

Sad zagrlite samog sebe, tako vas volimo i mi, tako održavamo svaki oblik života. Zahvaljujemo vam se ponovo.
Ja sam Kutumi, rep zlatne svetlosti Mudrosti i Ljubavi.
Adonai

30. novembar 2.007 god. Preveo: Intonirani Plavi Orao, Seleši Laslo maš. ing.